Tsubuyaki

Kanji no Ruby wo furu

(2019/01/27) Roomaji Blog*1 wo Kaisetsu開設 shite, 1-nen年 Ijou以上 Keika経過 shi-mashita. Shuu週 2-kai回 no Pace de Teiki-teki定期的 ni Koushin更新 shite i-masu. Ai-kawarazu, Access-suu数 ga nobinai Joukyou状況 desu. Kojin-teki個人的 ni m…

Gengou no Ichiran

(2019/01/19) Gengou-Ichiran Nippon-shi Shiryou-shitsu Kakko-nai wa Hokuchou no Gengou Rekishi-gana → *1 Seireki Yomi-gana Rekishi-gana Kanji 645 Taika Taik'a 大化 650 Hakuchi 白雉 654 686 Shuchou Shuchöu 朱鳥 686 701 Taihou 大宝 704 Kyouun…

Rekishi-teki kanazukai no mejirushi to Doushi no Katsuyou

(2018/07/28) Rekishi-teki kanazukai no mejirushi*1 de Shoukai shita Kigou wa sono mama yamato kotoba ni mo tsukae-masu. Koko de wa Doushi no Katsuyou ni tsukatte mi-masu. Godan-Katsuyou B G K M N R S T 'W tobu kogu aku amu shinu uru osu ut…

Caron to Stroke de [SA][SA"][TA][TA"]-gyou wo shimesu

(2018/08/02) Kunrei Dai 1-hyou de wa [TA]-gyou wo subete onaji Shiin "t" de arawashi-masu ga, sore ni tamerai ga aru hito mo iru to omoi-masu. Soko de kotonaru Shiin wo shimesu tame ni, Daiakuritikaru Maaku (=Diacritical Mark) no Karon (=C…

Diaeresis to Ring de Dakuon to Han-Dakuon

Yunikoodo (=Unicode) ni wa kumi-awase-you no Moji to naka ni Daiereshisu (=Diaeresis) to Ringu (=Ring) ga ari-masu. Korera wo tsukatte Dakuon to Han-Dakuon wo shimeshite mi-masu. B Ḧ Ḧ b ḧ ḧ D T̈ T̈ d ẗ ẗ G K…

Gairai-go no Boinji wo habuku

Gairai-go wo Roomaji de tsuzuru to Hijou ni nagaku nari-masu. Tsugi no you ni Boinji wo habuite mi-masu. "u" wo habuku bu, fu, gu, ku, mu, pu, su, tsu, zu "o" wo habuku do, to Tadashi, Sokuon no uchiro de wa habukanai Rei: Box → Bokkusu →…

Roomaji no tsuzuri de semeru mono to mamoru mono

Kono Blog wa Gensoku to shite Kunrei-Teigi no wakugumi wo Kouryo shita ue de, yori yoi Roomaji no tame ni Kakuchou wo shite i-masu. Semeru mono "ô" ka "ou" ka? Kunrei-Teigi wo Sonchou sureba "ô" desu ga, kono Blog de wa "ou" desu. Nando m…

S Caron de okikaeru "sh" to "ch"

Hebon-shiki no "ts" wo "c" ni okikaeru to Shin-Nippon-shiki ni chikaku nari-masu. Konkai wa "sh" wo "š" ni okikaete mi-masu. HTML5 de wa, "Š", "š" wa sorezore "Š", "š" de arawashi-masu. sa shi su se so sha shu sho sh → š sa …

Hebon-shiki no "ts" wa Shin-Nippon-shiki no "c" ka?

Konkai no kakikomi wa watashi no Kojin-teki na kangae desu. Hepburn Sensei ya Hattori Sensei ga itta wake de wa ari-masen. Tada, Hebon-shiki ya Shin-Nippon-shiki wo Rikai suru ni wa, "ts = c" to kangaeru hou ga wakari-yasuku nari-masu. He…