Nyuuryoku

Diacritical Mark no Nyuuryoku

(2018/08/01) Kono Blog de wa Kigou-rui wo tsukawazu ni Roomaji wo tsukau koto ni omoki wo oite i-masu. Tada, Kigou-rui wo tsukawazaru wo enai baai mo ari-masu. Koko de shitte oku to Benri na Diacritical Mark to sono Nyuuryoku-hou wo Shouka…

Circumflex to Macron de Chouon

Mae no Kiji de wa Daiereshisu (=Diaeresis) to Ringu (=Ring) wo Shiin-ji ni tai-shite tsukai-mashita. PC de wa Subete no kumi-awase ga Hyouji deki-mashita ga, Sumafo (Smart phone) de wa, ikutsu ka no Moji ga umaku Hyouji deki-masen deshita…

Kana-Moji Nyuuryoku-you Roomaji: WA-gyou

Yomaseru tame no Roomaji de wa, WA-gyou wa, "wa" wo nozoki, Gairai-on de nomi tsukaware-masu. Yomaseru tame no Roomaji Hebon wa we wi wo Kana-Moji [WA] [Ue] [Ui] [Uo] Tokoro ga, kana-Moji ni wa, Koyuu no WA-gyou [We][Wi][Wo] ga ari-masu. …

Kana-Moji Nyuuryoku-you Roomaji: Yotsugana

Yomaseru tame no Roomaji de wa, yomikata ga onaji na tame, kana-Moji [SI"] to [TI"], [SU"] to [TU"] no Kubetsu wo shi-masen. Kono 4-tsu no kana-Moji no koto wo yotsu-gana to ii-masu. Yomaseru tame no Roomaji Hebon ja ji jo ju zu Kana-Moji…

Kana-Moji Nyuuryoku-you Roomaji: JIS X 4063

Roomaji Nyuuryoku Roomaji ni wa, yomaseru tame no Roomaji to kana-Moji wo Nyuuryoku suru tame no Roomaji ga ari-masu. Kana-Moji wo Nyuuryoku suru tame no Roomaji to shite JIS X 4063 ga ari-masu. Kunrei-Teigi ni fukumarenai tsuzuri wo Shouk…