Kanjion

Kunqyomi no Ichiran: "Z" de hajimaru yomi

(2019/04/28) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana zeni 銭

Kunqyomi no Ichiran: "YU" de hajimaru yomi

(2019/04/28) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana yu 湯 yubi 指 yudaneru 委 neru yue 故 yu'e yuka 床 yuki 雪 yuku 行逝 ku yume 夢 yumi 弓 yuragu 揺 ragu yureru 揺 reru yuru 揺 ru yurugu 揺 rugu yurui 緩 i yurumeru 緩 meru yurumu 緩 mu yurusu…

Kunqyomi no Ichiran: "YO" de hajimaru yomi

(2019/04/28) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana yo 世代四夜 yobu 呼 bu yogoreru 汚 reru yogosu 汚 su yoi 善良 i yoi 宵 yoï yoko 横 yome 嫁 yomu 詠読 mu yon 四 yoqtsu 四 tsu yorokobu 喜 bu yoru 因寄 ru yoru 夜 yoseru 寄 seru yoshi 由 yosoou…

Kunqyomi no Ichiran: "YA" de hajimaru yomi

(2019/04/28) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana ya 八家屋弥矢 yabureru 敗破 reru yaburu 破 ru yado 宿 yadoru 宿 ru yadosu 宿 su yakata 館 yakeru 焼 keru yaku 焼 ku yama 山 yamai 病 yamaï yameru 辞 meru yami 闇 yamu 病 mu yanagi 柳 yaqtsu …

Kunqyomi no Ichiran: "W" de hajimaru yomi

(2019/04/28) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana wa 我輪 wakai 若 i wakareru 分 kareru wakareru 別 reru wakaru 分 karu wakasu 沸 kasu wakatsu 分 katsu wake 訳 wakeru 分 keru waki 脇 waku 枠 waku 沸湧 ku warabe 童 warau 笑 u waraü ware 我 wa…

Kunqyomi no Ichiran: "U" de hajimaru yomi

(2019/04/28) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana ubau 奪 u ubaü ubu 産 uchi 内 ude 腕 ue 上 uë ueru 植飢 eru u'eru ugokasu 動 kasu ugoku 動 ku ui 初 uï ui 憂 i uji 氏 u'ji ukaberu 浮 kaberu ukabu 浮 kabu ukagau 伺 u ukagaü ukareru 浮 kareru…

Kunqyomi no Ichiran: "TS" de hajimaru yomi

(2019/04/28) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana tsu 津 tsu'zukeru 続 keru tsu'zuku 続 ku tsu'zumi 鼓 tsuba 唾 tsubasa 翼 tsubo 坪 tsubu 粒 tsubureru 潰 reru tsubusu 潰 su tsuchi 土 tsuchikau 培 u tsuchikaü tsudou 集 u tsudoü tsugeru 告 ger…

Kunqyomi no Ichiran: "TO" de hajimaru yomi

(2019/04/28) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana to 十戸 tobasu 飛 basu tobira 扉 toboshii 乏 shii tobu 跳飛 bu todokeru 届 keru todokooru 滞 ru todokoöru todoku 届 ku togeru 遂 geru togu 研 gu toi 問 i toï tojiru 閉 jiru to'jiru tokasu 溶…

Kunqyomi no Ichiran: "TE" de hajimaru yomi

(2019/04/28) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana te 手 tera 寺 terasu 照 rasu tereru 照 reru teru 照 ru

Kunqyomi no Ichiran: "TA" de hajimaru yomi

(2019/04/28) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana ta 田 taba 束 taberu 食 beru tabi 度旅 tadachini 直 chini tadashi 但 shi tadashii 正 shii tadasu 正 su tadayou 漂 u tadayoü taeru 堪耐 eru taëru taeru 絶 eru tagai 互 i tagaï tagayasu 耕 su t…

Kunqyomi no Ichiran: "SU" de hajimaru yomi

(2019/04/28) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana su 州巣酢 suberu 滑統 ru subete 全 te sudeni 既 ni sue 末 su'e sueru 据 eru su'eru sugata 姿 sugi 杉 sugiru 過 giru sugosu 過 gosu sugureru 優 reru sui 酸 i suji 筋 su'ji sukasu 透 kasu suke …

Kunqyomi no Ichiran: "SO" de hajimaru yomi

(2019/04/28) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana sodateru 育 teru sodatsu 育 tsu sode 袖 soeru 添 eru soëru soko 底 sokonau 損 nau sokonaü sokoneru 損 neru somaru 染 maru someru 初染 meru somukeru 背 keru somuku 背 ku sonaeru 供備 eru sonaë…

Kunqyomi no Ichiran: "SH" de hajimaru yomi

(2019/04/28) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana shiawase 幸 se shia'wase shiba 芝 shibaru 縛 ru shiboru 搾絞 ru shibu 渋 shibui 渋 i shiburu 渋 ru shigeru 茂 ru shiiru 強 iru shiïru shiitageru 虐 geru shiïtageru shika 鹿 shikaru 叱 ru shik…

Kunqyomi no Ichiran: "SE" de hajimaru yomi

(2019/04/28) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana se 瀬背 sebamaru 狭 maru sebameru 狭 meru sei 背 seki 関 semai 狭 i semaru 迫 ru semeru 攻責 meru seru 競 ru

Kunqyomi no Ichiran: "SA" de hajimaru yomi

(2019/04/28) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana sabaku 裁 ku sabi 寂 sabireru 寂 reru sabishii 寂 shii sachi 幸 sadaka 定 ka sadamaru 定 maru sadameru 定 meru saegiru 遮 ru saëgiru sagaru 下 garu sagasu 捜探 su sageru 下提 geru sagesumu 蔑…

Kunqyomi no Ichiran: "O" de hajimaru yomi

(2019/04/28) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana o 小尾緒雄 'o obi 帯 obiru 帯 biru obiyakasu 脅 kasu oboeru 覚 eru oboreru 溺 reru ochiiru 陥 ru ochiru 落 chiru odayaka 穏 yaka odokasu 脅 kasu odori 踊 ri 'odori odorokasu 驚 kasu odoroku …

Kunqyomi no Ichiran: "NU" de hajimaru yomi

(2019/01/05) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana nugeru 脱 geru nugu 脱 gu nuguu 拭 u nuguü nukaru 抜 karu nukasu 抜 kasu nukeru 抜 keru nuku 抜 ku numa 沼 nuno 布 nuru 塗 ru nushi 主 nusumu 盗 mu nuu 縫 u nuü

Kunqyomi no Ichiran: "NO" de hajimaru yomi

(2019/01/05) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana no 野 nobasu 伸延 basu noberu 伸延述 beru nobiru 伸延 biru noboru 上昇登 ru noboseru 上 seru nobosu 上 su nochi 後 nodo 喉 nogareru 逃 reru nogasu 逃 su noki 軒 nokoru 残 ru nokosu 残 su nomu…

Kunqyomi no Ichiran: "NI" de hajimaru yomi

(2019/01/05) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana ni 荷 nibui 鈍 i niburu 鈍 ru nieru 煮 eru nigai 苦 i nigaru 苦 ru nigasu 逃 gasu nigeru 逃 geru nigiru 握 ru nigoru 濁 ru nigosu 濁 su nii 新 niï niji 虹 nikui 憎 i nikumu 憎 mu nikurashii …

Kunqyomi no Ichiran: "NE" de hajimaru yomi

(2019/01/05) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana ne 値根音 nebaru 粘 ru negau 願 u negaü nekasu 寝 kasu neko 猫 nemui 眠 i nemuru 眠 ru nengoro 懇 ro nerau 狙 u neraü neru 寝 ru neru 練 ru netamu 妬 mu

Kunqyomi no Ichiran: "NA" de hajimaru yomi

(2019/01/05) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana nae 苗 naë naeru 萎 eru nagai 永長 i nagameru 眺 meru nagareru 流 reru nagasu 流 su nagekawashii 嘆 kawashii nageka'washii nageku 嘆 ku nageru 投 geru nagomu 和 mu nagoyaka 和 yaka naguru 殴 …

Kunqyomi no Ichiran: "MU" de hajimaru yomi

(2019/01/05) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana mu 六 mugi 麦 mukaeru 迎 eru mukaëru mukashi 昔 mukau 向 kau mukaü mukeru 向 keru muko 婿 mukou 向 kou mukøu muku 向 ku mukuiru 報 iru mune 旨棟胸 muqtsu 六 tsu mura 村 murasaki 紫 murasu 蒸 …

Kunqyomi no Ichiran: "MO" de hajimaru yomi

(2019/01/05) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana mo 喪藻 mochi 餅 mochiiru 用 iru mochi'iru modoru 戻 ru modosu 戻 su moeru 燃 eru moguru 潜 ru momo 桃 monme 匁 mono 物者 moqpara 専 ra moqtomo 最 mo morasu 漏 rasu moreru 漏 reru mori 守森 m…

Kunqyomi no Ichiran: "MI" de hajimaru yomi

(2019/01/05) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana mi 三実身 michi 道 michibiku 導 ku michiru 満 chiru midara 淫 ra midareru 乱 reru midasu 乱 su midori 緑 mieru 見 eru migaku 磨 ku migi 右 mijikai 短 i mijime 惨 me miki 幹 mikotonori 詔 mimi…

Kunqyomi no Ichiran: "ME" de hajimaru yomi

(2019/01/05) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana me 女目芽雌 megumu 恵 mu meguru 巡 ru meshi 飯 mesu 召 su mesu 雌 mezurashii 珍 shii me'zurashii

Kunqyomi no Ichiran: "MA" de hajimaru yomi

(2019/01/05) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana ma 真間 maboroshi 幻 machi 町街 mado 窓 madou 惑 u madoü mae 前 maë magaru 曲 garu mageru 曲 geru magirasu 紛 rasu magirawashii 紛 rawashii magira'washii magirawasu 紛 rawasu magira'wasu magi…

Kunqyomi no Ichiran: "KU" de hajimaru yomi

(2019/01/05) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana kubaru 配 ru kubi 首 kuchi 口 kuchibiru 唇 kuchiru 朽 chiru kuda 管 kudakeru 砕 keru kudaku 砕 ku kudaru 下 ru kudasaru 下 saru kudasu 下 su kuiru 悔 iru kujira 鯨 ku'jira kuki 茎 kuma 熊 kum…

Kunqyomi no Ichiran: "KO" de hajimaru yomi

(2019/01/05) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana ko 子小粉 kobamu 拒 mu kobushi 拳 koe 声 ko'e koe 肥 koeru 肥超越 eru kogareru 焦 gareru kogasu 焦 gasu kogeru 焦 geru kogoeru 凍 eru koi 恋 koï koi 濃 i koishii 恋 shii koïshii kokono 九 kok…

Kunqyomi no Ichiran: "KI" de hajimaru yomi

(2019/01/05) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana ki 木生黄 kiba 牙 kibishii 厳 shii kieru 消 eru kikoeru 聞 koeru kiku 利効聞聴 ku kimaru 決 maru kimeru 決 meru kimi 君 kimo 肝 kinu 絹 kirau 嫌 u kiraü kireru 切 reru kiri 霧 kiru 切斬 ru ki…

Kunqyomi no Ichiran: "KE" de hajimaru yomi

(2019/01/05) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana ke 毛 kegarawashii 汚 rawashii kegara'washii kegareru 汚 reru kegasu 汚 su kemono 獣 kemui 煙 i kemuri 煙 kemuru 煙 ru keru 蹴 ru kesu 消 su keta 桁 kewashii 険 shii ke'washii kezuru 削 ru ke…