Kanazukai

Rekishi-teki kanazukai no mejirushi

(2018/09/30) Gendai kanazukai no tsuzuri ni Hojo-teki na shirushi wo soete, Rekishi-teki kanazukai no mejirushi to shi-masu. Gou-Youon to [WA]-Gyou Kana-Moji [KUwa] [KU"wa] [WE] [WI] [WO] w → ' ↓ kwa gwa we wi wo Roomaji k'a g'a 'e 'i 'o "…

"OO" no tsuzuri wo fukumu kotoba

Gendai Kanazukai : Monbu Kagaku-shou Gendai kanazukai ni wa "oo" wo fukumu kotoba ga ikutsu ka ari-masu. Korera wa Rekishi-teki kanazukai de wa "oho" ka "owo" to iu oto wo fukumu mono deshita. Roomaji Gendai Rekishi-teki [HO] hoo [HO O] [H…

Rekishi-teki kanazukai to Gairai-on

Kunrei-Teigi ni wa Hebon-shiki de tsukawarezu, Rekishi-teki kanazukai Senqyou ni nattari Gairai-on ni Tenqyou saretari suru tsuzuri ga ari-masu. di du dya dyo dyu Rekishi [TI"] [TU"] [TI"ya] [TI"yo] [TI"yu] Gairai-on [TE"i] [TO"u] [TE"yu]…

Kana-Moji no Dairi Hyouki

Kono Blog de wa, kana-Moji wo Chokusetsu kaku koto wa shi-masen. Sono kawari ni Dairi-Hyouki wo mochii-masu. Riyuu to shite, kana-Moji no katachi wo Chokusetsu miseru to kana-Moji wo Kyakkan-shi dekinaku naru kara desu. Dairi-Hyouki wa Ar…

Wogura Hyakunin Issyu

"Wogura Hyakunin Issyu" wo Shoukai shi-masu. 1. Tendi Tenwau Aki no ta no kariho no iho no toma wo arami wa ga koromode ha tuyu ni nuretutu 2. Ditou Tenwau Haru sugite natu kinikerasi sirotahe no koromo hosu tehu ama no kaguyama 3. Kakinom…

HA-gyou Tenko-on

Rekishi-teki-kanazukai de [HA][HE][HI][HO][HU] to tsuzuru kana-Moji wa, "wa, e, i, o, u" to yomu koto ga ari-masu. Korera no yomi wo HA-gyou Tenko-on[*1] to yobi-masu. [HA][HE][HI][HO][HU] wa, Heian Jidai yori mae wa "pa, pe, pi, po, pu" …

Rekishi-teki kanazukai

Nihon-go wo kataru ni wa Rekishi-teki-kanazukai no Chishiki mo Hitsuyou desu. Rekishi-teki-kanazukai ni wa Nippon-shiki Roomaji wo tsukai-masu. Ippou, Gendai-kanazukai ni wa Hebon-shiki Roomaji wo tsukai-masu. Iroha uta Rekishi-teki Iro h…