Kakiutsushi

Kyouiku-Kihon-hou: Zenbun

(2019/08/24) Kyouiku-Kihon-hou Kyouiku-Kihon-hou教育基本法 Kyouiku-Kihon-hou教育基本法 (Shouwa昭和 22-nen年 Houritsu法律 Dai第 25-gou号) no Zenbu全部 wo Kaisei改正 suru. Mokuji目次 Zenbun前文 Dai第 1-shou章 Kyouiku教育 no Mokuteki目的 oyob…

Nippon-koku Kenpou: Dai 11-shou (100-103)

(2019/04/27) Nipponkoku Kenpou: Dai 11-shou (100-103) - Roomaji Blog Wepimosezu Nippon-koku-Kenpou日本国憲法: Dai第 11-shou章: Saikou-Houki補則 (100-103) Dai第 100-jou条: Kono Kenpou憲法 wa, Koufu公布 no hi kara Kisan起算 shite Rokka-getsu…

Nippon-koku Kenpou: Dai 10-shou (97-99)

(2019/04/27) Nipponkoku Kenpou: Dai 10-shou (97-99) - Roomaji Blog Wepimosezu Nippon-koku-Kenpou日本国憲法: Dai第 10-shou章: Saikou-Houki最高法規 (92-95) Dai第 97-jou条: Kono Kenpou憲法 ga Nippon-Kokumin日本国民 ni Hoshou保障 suru Kihon-te…

Nippon-koku Kenpou: Dai 9-shou (96)

(2019/04/27) Nipponkoku Kenpou: Dai 9-shou (96) - Roomaji Blog Wepimosezu Nippon-koku-Kenpou日本国憲法: Dai第 9-shou章: Kaisei改正 (92-95) Dai第 96-jou条: Kono Kenpou憲法 no Kaisei改正 wa, Kaku-Giin各議院 no Sou-Giin総議員 no San-bun三分 n…

Nippon-koku Kenpou: Dai 8-shou (92-95)

(2019/04/27) Nipponkoku Kenpou: Dai 8-shou (92-95) - Roomaji Blog Wepimosezu Nippon-koku-Kenpou日本国憲法: Dai第 8-shou章: Chihou-Jichi地方自治 (92-95) Dai第 92-jou条: Chihou-Koukyou-Dantai地方公共団体 no Soshiki組織 oyobi Unqei運営 ni kan…

Nippon-koku Kenpou: Dai 7-shou (86-91)

(2019/04/27) Nipponkoku Kenpou: Dai 7-shou (86-91) - Roomaji Blog Wepimosezu Nippon-koku-Kenpou日本国憲法: Dai第 7-shou章: Zaisei財政 (86-91) Dai第 86-jou条: Naiaku内閣 wa, Mai-Kaikei-Nendo毎会計年度 no Yosan予算 wo Sakusei作成 shi, Kokkai…

Nippon-koku Kenpou: Dai 7-shou (83-85)

(2019/04/27) Nipponkoku Kenpou: Dai 7-shou (83-85) - Roomaji Blog Wepimosezu Nippon-koku-Kenpou日本国憲法: Dai第 7-shou章: Zaisei財政 (83-85) Dai第 83-jou条: Kuni no Zaisei財政 wo Shori処理 suru Kengen権限 wa, Kokkai国会 no Giketsu議決 ni …

Nippon-koku Kenpou: Dai 6-shou (81-82)

(2019/04/27) Nipponkoku Kenpou: Dai 6-shou (81-82) - Roomaji Blog Wepimosezu Nippon-koku-Kenpou日本国憲法: Dai第 6-shou章: Shihou司法 (81-82) Dai第 81-jou条: Saikou-Saiban-sho最高裁判所 wa, Issai一切 no Houritsu法律, Meirei命令, Kisoku規則…

Nippon-koku Kenpou: Dai 6-shou (76-80)

(2019/04/27) Nipponkoku Kenpou: Dai 6-shou (76-80) - Roomaji Blog Wepimosezu Nippon-koku-Kenpou日本国憲法: Dai第 6-shou章: Shihou司法 (76-80) Dai第 76-jou条: Subete Shihou-ken司法権 wa, Saikou-Saiban-sho最高裁判所 oyobi Houritsu法律 no sad…

Nippon-koku Kenpou: Dai 5-shou (71-75)

(2019/04/27) Nipponkoku Kenpou: Dai 5-shou (71-75) - Roomaji Blog Wepimosezu Nippon-koku-Kenpou日本国憲法: Dai第 5-shou章: Naikaku内閣 (65-70) Dai第 71-jou条: Zen-2-jou前二条 no baai ni wa, Naikaku内閣 wa, arata ni Naikaku-Souri-Daijin内閣…

Nippon-koku Kenpou: Dai 5-shou (65-70)

(2019/04/27) Nipponkoku Kenpou: Dai 5-shou (65-70) - Roomaji Blog Wepimosezu Nippon-koku-Kenpou日本国憲法: Dai第 5-shou章: Naikaku内閣 (65-70) Dai第 65-jou条: Gyousei-ken行政権 wa, Nakaku内閣 ni zoku属-suru. Dai第 66-jou条: Naikaku内閣 wa,…

Nippon-koku Kenpou: Dai 4-shou (61-64)

(2019/02/17) Nipponkoku Kenpou: Dai 4-shou (61-64) - Roomaji Blog Wepimosezu Nippon-koku-Kenpou日本国憲法: Dai第 4-shou章: Kokkai国会 (61-64) Dai第 61-jou条: Jouyaku条約 no Teiketsu締結 ni Hitsuyou必要 na Kokkai国会 no Shounin承認 ni tsuit…

Nippon-koku Kenpou: Dai 4-shou (56-60)

(2019/02/17) Nipponkoku Kenpou: Dai 4-shou (56-60) - Roomaji Blog Wepimosezu Nippon-koku-Kenpou日本国憲法: Dai第 4-shou章: Kokkai国会 (56-60) Dai第 56-jou条: Ryou-Giin両議院 wa, ono-ono sono Sou-Giin総議員 no 3-bun分 no 1 Ijou以上 no Shuss…

Nippon-koku Kenpou: Dai 4-shou (51-55)

(2019/02/17) Nipponkoku Kenpou: Dai 4-shou (51-55) - Roomaji Blog Wepimosezu Nippon-koku-Kenpou日本国憲法: Dai第 4-shou章: Kokkai国会 (51-55) Dai第 51-jou条: Ryou-Giin両議院 no Giin議員 wa, Giin議院 de okonatta Enzetsu演説, Touron討論 mata…

Nippon-koku Kenpou: Dai 4-shou (46-50)

(2019/02/17) Nipponkoku Kenpou: Dai 4-shou (46-50) - Roomaji Blog Wepimosezu Nippon-koku-Kenpou日本国憲法: Dai第 4-shou章: Kokkai国会 (46-50) Dai第 46-jou条: San-Giin-Giin参議院議員 no Ninki任期 wa, 6-nen年 to shi, 3-nen年-goto ni Giin議員…

Nippon-koku Kenpou: Dai 4-shou (41-45)

(2019/02/17) Nipponkoku Kenpou: Dai 4-Shou (41-45) - Roomaji Blog Wepimosezu Nippon-koku-Kenpou日本国憲法: Dai第 4-shou章: Kokkai国会 (41-45) Dai第 41-jou条: Kokkai国会 wa, Kokken国権 no Saikou-Kikan最高機関 de atte, kuni no Yuiitsu唯一 no…

Nippon-koku Kenpou: Dai 3-shou (36-40)

(2019/02/12) Nipponkoku Kenpou: Dai 3-Shou (36-40) - Roomaji Blog Wepimosezu Nippon-koku-Kenpou日本国憲法: Dai第 3-shou章: Kokumin国民 no Kenri権利 oyobi Gimu義務 (36-40) Dai第 36-jou条: Koumu-in公務員 ni yoru Goumon拷問 oyobi Zangyaku残虐…

Nippon-koku Kenpou: Dai 3-shou (31-35)

(2019/02/12) Nipponkoku Kenpou: Dai 3-Shou (31-35) - Roomaji Blog Wepimosezu Nippon-koku-Kenpou日本国憲法: Dai第 3-shou章: Kokumin国民 no Kenri権利 oyobi Gimu義務 (31-35) Dai第 31-jou条: Nanpito mo, Houritsu法律 no sadameru tetsuzuki ni yo…

Nippon-koku Kenpou: Dai 3-shou (26-30)

(2019/02/12) Nipponkoku Kenpou: Dai 3-Shou (26-30) - Roomaji Blog Wepimosezu Nippon-koku-Kenpou日本国憲法: Dai第 3-shou章: Kokumin国民 no Kenri権利 oyobi Gimu義務 (26-30) Dai第 26-jou条: Subete Kokumin国民 wa, Houritsu法律 no sadameru toko…

Nippon-koku Kenpou: Dai 3-shou (21-25)

(2019/02/11) Nipponkoku Kenpou: Dai 3-Shou (21-25) - Roomaji Blog Wepimosezu Nippon-koku-Kenpou日本国憲法: Dai第 3-shou章: Kokumin国民 no Kenri権利 oyobi Gimu義務 (21-25) Dai第 21-jou条: Shuukai集会, Kessha結社 oyobi Genron言論, Shuppan出…

Nippon-koku Kenpou: Dai 3-shou (16-20)

(2019/02/11) Nipponkoku Kenpou: Dai 3-Shou (16-20) - Roomaji Blog Wepimosezu Nippon-koku-Kenpou日本国憲法: Dai第 3-shou章: Kokumin国民 no Kenri権利 oyobi Gimu義務 (16-20) Dai第 16-jou条: Nanpito mo, Songai損害 no Kyuusai救済, Koumu-in公務…

Nippon-koku Kenpou: Dai 3-shou (10-15)

(2019/02/11) Nipponkoku Kenpou: Dai 3-shou (10-15) - Roomaji Blog Wepimosezu Nippon-koku-Kenpou日本国憲法: Dai第 3-shou章: Kokumin国民 no Kenri権利 oyobi Gimu義務 (10-15) Dai第 10-jou条: Nippon-Kokumin日本国民 taru Youken要件 wa, Houritsu…

Nippon-koku Kenpou: Dai 2-shou (9)

(2019/01/29) Nipponkoku Kenpou: Dai 2-shou (9) - Roomaji Blog Wepimosezu Nippon-koku-Kenpou日本国憲法: Dai第 2-shou章: Sensou戦争 no Houki放棄 (9) Dai第 9-jou条: Nippon-Kokumin日本国民 wa, Seigi正義 to Chitsujo秩序 wo Kichou基調 to suru Ko…

Nippon-koku Kenpou: Dai 1-shou (6-8)

(2019/01/29) Nipponkoku Kenpou: Dai 1-shou (6-8) - Roomaji Blog Wepimosezu Nippon-koku-Kenpou日本国憲法: Dai第 1-shou章: Tennou天皇 (6-8) Dai第 6-jou条: Tennou天皇 wa, Kokkai国会 no Shimei指名 ni motozuite, Naikaku-Souri-Daijin内閣総理大臣…

Nippon-koku Kenpou: Dai 1-shou (1-5)

(2019/01/22) Nipponkoku Kenpou: Dai 1-shou (1-5) - Roomaji Blog Wepimosezu Nippon-koku-Kenpou日本国憲法: Dai第 1-shou章: Tennou天皇 (1-5) Dai第 1-jou条: Tennou天皇 wa, Nippon-koku日本国 no Shouchou象徴 de ari Nippon-Kokumin-Tougou日本国民…

Nippon-koku Kenpou: Zenbun

(2019/01/22) Nipponkoku Kenpou Nipponkoku Kenpou: Zenbun - Roomaji Blog Wepimosezu Nippon-koku日本国 Kenpou憲法: Zenbun前文 Nippon-Kokumin日本国民 wa, Seitou正当 ni Senkyo選挙 sareta Kokkai国会 ni okeru Daihyou-sha代表者 wo tsuu通-jite Kou…

Koushitsu Tenpan: Fusoku

(2018/11/17) Fusoku 1: Kono Houritsu wa, Nippon-koku Kenpou Shikou no hi (Shouwa 22-nen 5-gatsu 3-nichi) kara, kore wo Shikou suru. 2: Genzai no Kouzoku wa, kono Houritsu ni yoru Kouzoku to shi, Dai 6-jou no Kitei no Tekiyou ni tsuite wa, …

Koushitsu Tenpan: Dai 5-shou (36-37)

(2018/11/17) Dai 5-shou: Koushitsu-Kaigi (36-37) Dai 36-jou: Giin wa, Jibun no Rigai ni Tokubetsu no Kankei no aru Giji ni wa, Sanqyo suru koto ga dekinai. Dai 37-jou: Koushitsu-Kaigi wa, kono Houritsu oyobi Ta no Houritsu ni motozuku Keng…

Koushitsu Tenpan: Dai 5-shou (31-35)

(2018/11/17) Dai 5-shou: Koushitsu-Kaigi (31-35) Dai 31-jou: Dai 28-jou oyobi Zenjou ni oite, Shuugiin no Gichou, Fuku-Giin mata wa Giin to aru no wa, Shuugiin ga Kaisan sareta toki wa, Kounin-sha no sadamaru made wa, ono-ono Kaisan no Sai…

Koushitsu Tenpan: Dai 5-shou (28-30)

(2018/11/17) Dai 5-shou: Koushitsu-Kaigi (28-30) Dai 28-jou: Koushitsu-Kaigi wa, Giin 10-nin de kore wo Soshiki suru. 2: Giin wa, Kouzoku 2-nin, Shuugiin oyobi Sangiin no Gichou oyobi Fuku-Gichou, Naikaku-Souri-Daijin, Kunai-chou no Chou n…