Hatsuon

Accent no shirushi to Doushi no Katsuyou

(2018/08/25) Akusento (Accent) no shirushi wa, Doushi no Katsuyou ni mo tsukae-masu. Tadashi, Akusento wa Chouhou ya Jidai ni yotte kawari-yasuku, Akusento ga kotonatte ite mo, machigai to wa iezu, Seisho-hou (Orthography) ni kumikomu no w…

Accent no shirushi

(2018/08/23) Nihon-go ni wa Koutei Akusento (Accent) ga ari-masu. Koutei Akusento wa Kyoujaku Akusento to kotonari-masu. Kyoujaku Akusento wa aru Tokutei no Onsetsu ga tsuyoku, sono hoka wa yowai no ni tai-shite, Koutei Akusento wa takai J…

Nippon ka Nihon ka

Kanji-Jukugo de kaku to kizukanai no desu ga, "Nippon" to "Nihon" no futa-toori no yomikata ga ari-masu. Mazu, Kanji-Jukugo wo sono mama yomu to [NI TI][HO N~] to nari-masu. Yamato Jidai wa [NI TI] wa "nit" de ari, [HO N~] wa "pon" de att…

Nihongo no Onsetsu

Konkai wa Nihongo no Onsetsu wo matome-masu. Nihongo ni wa, "a, e, i, o, u" no Boin, "w, y" no HanBoin, "b, ch, d, f, g, h, j, k, m, n, p, q, r, s, sh, t, ts, z" no Shiin ga ari-masu. Onsetsu wa Shiin de hajimari HanBoin wo hasami Boin de…

Nihongo no Onso

Nihongo no Onso wo matomete mi-masu. Mazu, Boin wa "a, e, i, o, u" de, Han-Boin wa "w, y" desu. Tsugi ni, "Xa" de arawaseru "X" wa Dokuritsu shita Onso desu. ba, da, ga, ha, ka, ma, na, pa, ra, sa, ta, za Soshite, "Xi != Xyi" to naru "Xy"…

HA-gyou Tenko-on

Rekishi-teki-kanazukai de [HA][HE][HI][HO][HU] to tsuzuru kana-Moji wa, "wa, e, i, o, u" to yomu koto ga ari-masu. Korera no yomi wo HA-gyou Tenko-on[*1] to yobi-masu. [HA][HE][HI][HO][HU] wa, Heian Jidai yori mae wa "pa, pe, pi, po, pu" …

Seion to Dakuon

Nihon-go ni wa Seion to Dakuon no kumiawase ga ari-masu. Kana-Moji wo tsukau toki wa, Dakuten to iu Fugou ni yori, sono kumiawase ga wakariyasui no desu ga, Roomaji da to sono kumiawase ga miezuraku natte i-masu. Tsugi no Teeburu (Table d…