Furoku

Shuusei Hebon-shiki

(2018/09/01) Shuusei Hebon-shiki wo Shoukai shi-masu. Moto no Shiryou wa Eigo no Saito (=site)*1 de miru koto ga deki-masu. PDF no "Japanese Kana romanization" wo mite kudasai. Teeburu (=Table) 1 [+A] [+I] [+U] [+E] [+O] a i u e o [K+] ka …

1937-nen Kunrei-Teigi no Roomaji

(2018/08/06) Kunrei-Teigi no Roomaji ni wa 1954-nen*1 ni Kokuji sareru mae ni 1937-nen ni Kokuji sareta mono ga ari-masu. Furoku to shite Shoukai shi-masu. Moto no Shiryou ga Rekishi-teki kanazukai de aru tame, Rekishi-teki kanazukai wo sh…

Passport-shiki ni yoru Gairai-on e no Kakuchou

(2018/08/06) Hebon-shiki Roomaji tsuzurikata-hyou Pasupooto-shiki (=Passport-shiki) Roomaji wo Shoukai shi-masu. Boin-ji: a, e, i, o, u Shiin-ji: b, ch, d, f, g, h, j, k, m, n, p, r, s, sh, t, ts, z Han-Boin-ji: w, y Kumiawase: (Shiin-ji +…

Kana-Moji Nyuuryoku-you Roomaji: JIS X 4063

Roomaji Nyuuryoku Roomaji ni wa, yomaseru tame no Roomaji to kana-Moji wo Nyuuryoku suru tame no Roomaji ga ari-masu. Kana-Moji wo Nyuuryoku suru tame no Roomaji to shite JIS X 4063 ga ari-masu. Kunrei-Teigi ni fukumarenai tsuzuri wo Shouk…

Kunrei-Teigi kara michibiki-dasu Hebon-shiki to Nippon-shiki

1954-nen Kunrei-Teigi no Roomaji - Roomaji Blog Wepimosezu Hebon-shiki mo Nippon-shiki mo Kunrei-Teigi kara michibiki-dase-masu. Kunrei-Teigi ni wazuka no Reigai wo tsuke-kuwaeru koto de, Hebon-shiki to Nippon-shiki ga dekiagari-masu. Kunr…

Hebon-shiki, Kunrei-shiki, Shin-Nippon-shiki, 99-shiki no chigai

Hebon-shiki, Kunrei-shiki, Shin-Nippon-shiki, 99-shiki no chigai wo matome-masu. Kakko-nai no tsuzuri wa Gairai-on de tsukai-masu. Subete de onaji tsuzuri [+A] [+E] [+I] [+O] [+U] [ya] [yo] [yu] [wa] a e i o u [H+] ha he hi ho + [HI] hya …

99-shiki ni yoru Gairai-on e no Kakuchou

"99-shiki" Nihon-go no Roomaji Hyouki 99-shiki Roomaji wo Shoukai shi-masu. Boin-ji: a, e, i, o, u Shiin-ji: b, d, f, g, h, k, m, n, p, r, s, t, ts, v, z Han-Boin-ji: j, w, y Kumiawase: (Shiin-ji + )(Han-Boin-ji + )Boin-ji [+A] [+E] [+I] […

Shin-Nippon-shiki ni yoru Gairai-on e no Kakuchou

Iwase Jun'ichi no "Shin-Nippon-shiki Roomaji" ni tsuite Shin-Nippon-shiki ni yoru Gairai-on e no Kakuchou-Houhou wo Shoukai shi-masu. Boin-ji: a, e, i, o, u Shiin-ji: b, c, d, g, h, k, m, n, p, r, s, t, z Han-Boin-ji: w, y Kumiawase: (Shii…

Kunrei Dai 1-hyou ni yoru Gairai-on e no Kakuchou

Roomaji no tsuzurikata: Monbu-Kagaku-shou Gairai-go no Hyouki: Monbu-Kagaku-shou Kono Blog wa Hebon-shiki ni motozuite Kakuchou shite i-masu ga, Kunrei Dai 1-hyou wo kakuchou suru Houhou mo Shoukai shi-masu. Boin-ji: a, e, i, o, u Shiin-ji…

Hebon-shiki ni motozuita Gairai-go no Hyouki

Gairai-go no Hyouki: Monbu-Kagaku-shou 5. Tokushu-on no kaki-arawashi-kata wa Jiyuu to suru. Tokushu-on to itte mo, mottomo yoku tsukawareru no wa Gairai-go no Hyouki desu. Naikaku-Kunji de wa 43-ko no Tokushu-on ga shimesarete i-masu. Sor…

Kunrei-shiki to Nippon-shiki, Hebon-shiki no chigai

Kunrei Dai 2-hyou ni wa, 22-ko no tsuzuri ga ari-masu. Sono uchi 8-ko ga Nippon-shiki ni Yurai shi, 14-ko ga Hebon-shiki ni Yurai shi-masu. Nippon-shiki: di, du, dya, dyo, dyu, gwa, kwa, wo Hebon-shiki: cha, chi, cho, chu, fu, ja, ji, jo,…

1954-nen Kunrei-Teigi no Roomaji

Roomaji no tsuzurikata Maegaki 1. Ippan ni Kokugo wo kaki-awarasu baai wa, Dai 1-hyou ni kakageta tsuzuri-kata ni yoru mono to suru. 2. Kokusai-teki-Kankei sono Ta Juurai no Kanrei wo niwaka ni aratame-gatai Jijou ni aru baai ni kagiri, Da…