Chouon

"OU" de owaru Doushi

(2018/10/13) Gendei-go de "ou" de owaru WA-gyou Godan Katsuyou no Doushi wo Shoukai shi-masu. Onsetsu ga 2-ko aru Doushi no Suiryou-kei ou ô oo Rekishi kou koou koô kooo ko''øu ou oou oô ooo o''øu sou soou soô sooo so''øu tou toou toô tooo…

Chouon Mondai: "OU", "Ô", "OO" no mi-kurabe

(2018/10/21) "OU", "Ô", "OO" wo mi-kuraberu tame ni Jouyou-Kanji-hyou ni kakagerarete iru Kanji-Jukugo de mi-kurabetd mi-masu. OU Ô OO Kanji Kanji-on Douon Dôon Dooon 同音 Douon Douu Dôu Doou 堂宇 Døuu Gouu Gôu Goou 豪雨 Gøuu Houou Hôô Hoo…

Circumflex to Macron de Chouon

Mae no Kiji de wa Daiereshisu (=Diaeresis) to Ringu (=Ring) wo Shiin-ji ni tai-shite tsukai-mashita. PC de wa Subete no kumi-awase ga Hyouji deki-mashita ga, Sumafo (Smart phone) de wa, ikutsu ka no Moji ga umaku Hyouji deki-masen deshita…

"OO" no tsuzuri wo fukumu kotoba

Gendai Kanazukai : Monbu Kagaku-shou Gendai kanazukai ni wa "oo" wo fukumu kotoba ga ikutsu ka ari-masu. Korera wa Rekishi-teki kanazukai de wa "oho" ka "owo" to iu oto wo fukumu mono deshita. Roomaji Gendai Rekishi-teki [HO] hoo [HO O] [H…

Chouon Mondai: Kanji Jukugo [KO U][NI] wo dou arawasu ka?

Kanji Jukugo [KO U][NI] to Yamato kotoba [KO][O NI], [KO][U NI] wo dou arawasu ka kurabete mi-masu. Kanji ô ou oo oh [KO U][NI] Kôni Kouni Kooni Kohni [KO][O NI] kooni kooni kooni kooni [KO][U NI] kouni kouni kouni kouni "ô" to "oh" ga su…

Chouon Mondai: Kanji Jukugo [KO U][RI] wo dou arawasu ka?

Kanji Jukugo [KO U][RI] to Yamato kotoba [KO][U RI], [KO O RI] wo dou arawasu ka kurabete mi-masu. Kanji ô ou oo oh [KO U][RI] Kôri Kouri Koori Kohri [KO][U RI] kouri kouri kouri kouri [KO O RI] kôri koori koori kohri Subete ga tadashiku …

Chouon Mondai: Kanji Jukugo [KO][O U] wo dou arawasu ka?

Kanji Jukugo [KO][O U], [KO U][O], [KO U][U] wo dou arawasu ka kurabete mi-masu. Kanji ô ou oo oh [KO][O U] Koô Koou Kooo Kooh [KO U][O] Kôo Kouo Kooo Koho [KO U][U] Kôu Kouu Koou Kohu Subete wo tadashiku Kubetsu dekiru no wa "ô" to "ou" …

Chouon Mondai: "ou" wo tsukau Riyuu

Kono Blog de wa Gensoku to shite "ô" no kawari ni "ou" wo tsukai-masu. Riyuu wa tsugi no Kiji ni kakarete i-masu. Chouon Mondai: "ô" wo tsukawanai Riyuu - Roomaji Blog Wepimosezu Chouon Mondai: "oo" wo tsukawanai Riyuu - Roomaji Blog Wepi…

Chouon Mondai: "oh" wo tsukawanai Riyuu

Passport de wa "ô" no kawari ni "oh" wo tsukau koto ga mitomerarete i-masu. "oh" wa Kunarei-shiki ni fukumarete inai tsuzuri da kara koso Tsuika-Bubun wo narubeku sukunaku suru Hitsuyou ga ari-masu. Shikashi, samazama na baai wo kangaeru …

Chouon Mondai: "oo" wo tsukawanai Riyuu

"ô" no kawari ni "oo" wo tsukau no wa dou deshou ka? Kunrei-Teigi de wa, ooMoji ni kagiri, "OO" to tsuzuru koto wo Kyoyou shite i-masu. Roomaji kana-Moji OK Toukyou [TO U KIyo U] OK Tôkyô [TO - KIyo -] ? Tookyoo [TO O KIyo O] Kore ni wa, …

Chouon Mondai: "ô" wo tsukawanai Riyuu

Kono Blog de wa "ô" wa tsukai-masen. Roomaji kana-Moji OK Toukyou [TO U KIyo U] OK Tôkyô [TO - KIyo -] NG Tokyo [TO KIyo] Sono Riyuu wa "ô" wo Nyuuryoku suru ni wa Tokubetsu na Shudan ga Hitsuyou da kara desu. Mata, tatoe Nyuuryoku dekita…

Nobasu oto (Chouon) no toriatsukai, sono 2

4. Chouon wa Boinji no ue ni "^" wo tsukete arawasu. Nao, oomoji no baai wa Boin-ji wo narabete mo yoi. Nobasu oto wa kono Blog no Saisho no kakikomi de, kanazukai ni shitagau to kimete i-masu. Riyuu wa "ô" to kaku no ga tadashii to tonaet…

Nobasu oto (Chouon) no toriatsukai

Nobasu oto wa Kanji-Jukugo de Chouon to yobi-masu. Roomaji ni wa Chouon ni tsukau Moji ga ari-masu. "Â, Ê, Î, Ô, Û â, ê, î, ô, û" no 10-ko desu. Tokoro ga, korera no Moji wa, Konpyuuta (Computer) de Nyuuryoku shizuraku, Pasupooto (Passpor…