Bunpou

Accent no shirushi to Doushi no Katsuyou

(2018/08/25) Akusento (Accent) no shirushi wa, Doushi no Katsuyou ni mo tsukae-masu. Tadashi, Akusento wa Chouhou ya Jidai ni yotte kawari-yasuku, Akusento ga kotonatte ite mo, machigai to wa iezu, Seisho-hou (Orthography) ni kumikomu no w…

Fukugou-go to shite atsukau Fuzoku-go

(2018/09/09) Fuzoku-go ni wa Fukugou-go to magirawashii mono ga ari-masu. Kono Blog de wa Bunpou-jou tatoe Fuzoku-go de mo, Fukugou-go to onaji katachi ni naru mono wa Fukugou-go to shite atsukai, wakachi-gaki wo shi-masu. Atehamaru Fuzoku…

Rekishi-teki kanazukai no mejirushi to Doushi no Katsuyou

(2018/07/28) Rekishi-teki kanazukai no mejirushi*1 de Shoukai shita Kigou wa sono mama yamato kotoba ni mo tsukae-masu. Koko de wa Doushi no Katsuyou ni tsukatte mi-masu. Godan-Katsuyou B G K M N R S T 'W tobu kogu aku amu shinu uru osu ut…

S Caron de okikaeru "sh" to "ch"

Hebon-shiki no "ts" wo "c" ni okikaeru to Shin-Nippon-shiki ni chikaku nari-masu. Konkai wa "sh" wo "š" ni okikaete mi-masu. HTML5 de wa, "Š", "š" wa sorezore "Š", "š" de arawashi-masu. sa shi su se so sha shu sho sh → š sa …

Wakachigaki no meyasu

Wakachigaki no meyasu wo Setsumei shi-masu. Katsuyou shinai kotoba (Meishi, Daimeishi, Fukushi, Rentai-shi, Setsuzoku-shi, Kandou-shi, Joshi) Kokugo-Jiten no midashi-go wo wakachigaki no katamari to shi-masu. Katsuyou suru kotoba (Doushi,…

Roomaji to Godan-Katsuyou-Doushi

Hebon-shiki no Hihan-Zairyou to shite, Doushi no Katsuyou-Hyou ga Fukuzatsu da to iu no ga ari-masu. Yondan-Katsuyou (Bungo-Bun)*1 B G H K M R S T tobu kogu ahu aku amu uru osu utu Mizen -a tob- kog- ah- ak- am- ur- os- ut- Renqyou -i tob…