-Rensai

Genshi-roku-Kihon-hou: Mokuji

(2019/12/29) Genshi-ryoku-Kihon-hou: Dai 1-shou (1-2) - Roomaji Blog Wepimosezu Genshi-ryoku-Kihon-hou: Dai 1-shou (3-3.2) - Roomaji Blog Wepimosezu Genshi-ryoku-Kihon-hou: Dai 1-shou (3.3-3.4) - Roomaji Blog Wepimosezu Genshi-ryoku-Kihon-…

Kunqyomi no Ichiran: Mokuji

(2019/09/14) Kunqyomi no Ichiran: "A" de hajimaru yomi - Roomaji Blog Wepimosezu Kunqyomi no Ichiran: "B" de hajimaru yomi - Roomaji Blog Wepimosezu Kunqyomi no Ichiran: "C" de hajimaru yomi - Roomaji Blog Wepimosezu Kunqyomi no Ichiran: "…

Kyouiku-Kihon-hou: Mokuji

(2019/09/14) Kyouiku-Kihon-hou: Zenbun - Roomaji Blog Wepimosezu Kyouiku-Kihon-hou: Dai 1-shou (1-4) - Roomaji Blog Wepimosezu Kyouiku-Kihon-hou: Dai 2-shou (5-7) - Roomaji Blog Wepimosezu Kyouiku-Kihon-hou: Dai 2-shou (8-10) - Roomaji Blo…

Nippon-koku Kenpou: Mokuji

(2019/07/20) Nippon-koku Kenpou: Zenbun - Roomaji Blog Wepimosezu Nippon-koku Kenpou: Dai 1-shou (1-5) - Roomaji Blog Wepimosezu Nippon-koku Kenpou: Dai 1-shou (6-8) - Roomaji Blog Wepimosezu Nippon-koku Kenpou: Dai 2-shou (9) - Roomaji Bl…

Koushitsu Tenpan: Mokuji

(2018/11/17) Koushitsu Tenpan: Dai 1-shou (1-4) - Roomaji Blog Wepimosezu Koushitsu Tenpan: Dai 2-shou (5-10) - Roomaji Blog Wepimosezu Koushitsu Tenpan: Dai 2-shou (11-15) - Roomaji Blog Wepimosezu Koushitsu Tenpan: Dai 3-shou (16-21) - R…

Nipponkoku Kenpou: Mokuji

(2018/10/17) Nipponkoku Kenpou: Zenbun - Roomaji Blog Wepimosezu Nipponkoku Kenpou: Dai 1-shou (1-5) - Roomaji Blog Wepimosezu Nipponkoku Kenpou: Dai 1-shou (6-8) - Roomaji Blog Wepimosezu Nipponkoku Kenpou: Dai 2-shou (9) - Roomaji Blog W…

Kanjion no Ichiran: Mokuji

(2018/10/21) Kanjion no Ichiran - Roomaji Blog Wepimosezu Kanjion no Ichiran: "A" de hajimaru oto - Roomaji Blog Wepimosezu Kanjion no Ichiran: "B" de hajimaru oto - Roomaji Blog Wepimosezu Kanjion no Ichiran: "C" de hajimaru oto - Roomaji…