1946-nen Gendai kanazukai: 3

(2019/12/29) Gendai kanazukai 3 (*1) Hatsuon (*2) Shin-kanazukai (*3) Bikou (Kyuu-kanazukai wo shimesu.) (*1) (*2) (*3) kyuu kyuu kiu, kifu gyuu gyuu giu shuu shuu shiu, shifu juu juu jiu, jifu, djiyuu chuu chuu chiu nyuu nyuu niu, nifu hy…

1946-nen Gendai kanazukai: 2

(2019/12/29) Gendai kanazukai 2 (*1) Hatsuon (*2) Shin-kanazukai (*3) Bikou (Kyuu-kanazukai wo shimesu.) (*1) (*2) (*3) yuu yuu iu, ifu, yufu oo ou au, wau, afu, hau koo kou kau, kuwau, kafu, kofu goo gou gau, guwau, gafu, gofu soo sou sau…

1946-nen Gendai kanazukai: 1

(2019/12/29) Gendai kanazukai 1 (*1) Hatsuon (*2) Shin-kanazukai (*3) Bikou (Kyuu-kanazukai wo shimesu.) (*1) (*2) (*3) i i wi e e we o o wo ka ka kuwa ga ga guwa ji ji dji zu zu dzu wa wa ha i i hi u u fu e e he o o ho

1946-nen Gendai kanazukai: Maegaki

(2019/12/29) Gendai kanazukai Maegaki Hitotsu. Kono kanazukai wa, Daitai, Gendai-go-on ni motozuite, Gendai-go wo kana de kaki-arawasu baai no Junsoku wo shimeshita mono de aru. Hitotsu. Kono kanazukai wa, Shu to shite, Gendai-bun no uchi,…

Genshi-roku-Kihon-hou: Mokuji

(2019/12/29) Genshi-ryoku-Kihon-hou: Dai 1-shou (1-2) - Roomaji Blog Wepimosezu Genshi-ryoku-Kihon-hou: Dai 1-shou (3-3.2) - Roomaji Blog Wepimosezu Genshi-ryoku-Kihon-hou: Dai 1-shou (3.3-3.4) - Roomaji Blog Wepimosezu Genshi-ryoku-Kihon-…

Genshi-ryoku-Kihon-hou: Dai 9-shou (21)

(2019/11/24) Genshi-ryoku Kihon-hou Dai 9-shou Hoshou (Hoshou) Dai 21-jou Seifu mata wa Seifu no Shitei suru mono wa, kono Houritsu oyobi kono Houritsu wo Shikou suru Houritsu ni motozuki, Kaku-Genryou-Busshitsu no Kaihatsu no tame sono Ke…

Genshi-ryoku-Kihon-hou: Dai 8-shou (20)

(2019/11/24) Genshi-ryoku Kihon-hou Dai 8-shou Housha-sen ni yoru Shougai no Boushi (Housha-sen ni yoru Shougai no Boushi-Sochi) Dai 20-jou Housha-sen ni yoru Shougai wo Boushi shi, Koukyou no Anzen wo Kakuho suru tame, Housha-sei-Busshits…

Genshi-ryoku-Kihon-hou: Dai 7-shou (17-19)

(2019/11/24) Genshi-ryoku Kihon-hou Dai 7-Shou Tokkyo-Hatsumei-tou ni tai-suru Sochi (Tokkyo-hou ni yoru Sochi) Dai 17-jou Seifu wa, Genshi-ryoku ni kan-suru Tokkyo-Hatsumei ni tsuki, Koueki-jou-Hitsuyou ga aru to mitomeru toki wa, Tokkyo-…

Genshi-ryoku-Kihon-hou: Dai 6-shou (14-16)

(2019/11/24) Genshi-ryoku Kihon-hou Dai 6-shou Genshi-ro no Kanri (Genshi-ro no Kensetsu-tou no Kisei) Dai 14-jou Genshi-ro wo Kensetsu shiyou to suru mono wa, Betsu ni Houritsu de sadameru tokoro ni yori Seifu no okonau Kisei ni shitagawa…

Genshi-ryoku-Kihon-hou: Dai 5-shou (12-13)

(2019/11/24) Genshi-ryoku Kihon-hou Dai 5-shou Kaku-Nenryou-Busshitsu no Kanri (Kaku-Nenryou-Busshitsu ni kan-suru Kisei) Dai 12-jou Kaku-Nenryou-Busshitsu wo Seisan shi, Yunyuu shi, Yushutsu shi, Shoyuu shi, Shoji shi, Jouto shi, yuzuri-u…

Genshi-ryoku-Kihon-hou: Dai 4-shou (8-11)

(2019/10/22) Genshi-ryoku Kihon-hou Genshi-ryoku-Kihon-hou Dai 4-shou Genshi-ryoku ni kan-suru Koubutsu no Kaihatsu-Shutoku (Kougyou-hou no Tokurei) Dai 8-jou: Kaku-Genryou-Busshitsu ni kan-suru Kougyou-Ken mata wa Sokou-Ken ni kan-shite w…

Genshi-ryoku-Kihon-hou: Dai 3-shou (7)

(2019/10/22) Genshi-ryoku Kihon-hou Genshi-ryoku-Kihon-hou Dai 3-shou Genshi-ryoku no Kaihatsu-Kikan (Kokuritsu-Kenkyuu-Kaihatsu-Houjin Nihon-Genshi-ryoku-Kenkyuu-Kaihatsu-Kikou) Dai 7-jou: Genshi-ryoku ni kan-suru Kiso-teki-Kenkyuu oyobi …

Genshi-ryoku-Kihon-hou: Dai 2-shou (4-6)

(2019/10/22) Genshi-ryoku Kihon-hou Genshi-ryoku-Kihon-hou Dai 2-shou Genshi-ryoku-Iin-kai (Setchi) Dai 4-jou: Genshi-ryoku-Riyou ni kan-suru kuni no Shisaku wo Keikaku-teki ni Suikou shi, Genshi-ryoku-Gyousei no Minshu-teki na Unqei wo ha…

Genshi-ryoku-Kihon-hou: Dai 1-shou (3.6-3.7)

(2019/10/22) Genshi-ryoku Kihon-hou (Jimu-kyoku) Dia 3-jou no 6: Kaigi ni, sono Jimu wo Shori saseru tame, Jimu-kyoku wo oku. 2: Jimu-kyoku ni, Jimu-Kyokuchou sono Ta no Shokuin wo oku. 3: Jimu-Kyokuchou wa, Kankyou-Daijin wo motte ateru. …

Genshi-ryoku-Kihon-hou: Dai 1-shou (3.5)

(2019/10/22) Genshi-ryoku Kihon-hou (Soshiki) Dai 3-jou no 5: Kaigi wa, Gichou, Fuku-Gichou oyobi Giin wo motte Soshiki suru. 2: Gichou wa, Naikaku-Souri-Daijin wo motte ateru. 3: Fuku-Gichou wa, Naikaku-Kanbou-Choukan, Kankyou-Daijin, Nai…

Genshi-ryoku-Kihon-hou: Dai 1-shou (3.3-3.4)

(2019/10/01) Genshi-ryoku Kihon-hou Dai 1-shou no 3 Genshi-ryoku-Bousai-Kaigi (Setchi) Dai 3-jou no 3: Naikaku ni, Genshi-ryoku-Bousai-Kaigi (Ika "Kaighi" to iu.) wo oku. (Shoshou-Jimu) Dai 3-jou no 4: Kaigi wa, tsugi ni kakageru Jimu wo t…

Genshi-ryoku-Kihon-hou: Dai 1-shou (3-3.2)

(2019/10/01) Genshi-ryoku Kihon-hou Genshi-ryoku-Kihon-hou Dai 1-shou Sousoku (Teigi) Dai 3-jou: Kono Houritsu ni oite tsugi ni kakageru Yougo wa, tsugi no Teigi ni shitagau mono to suru. 1. "Genshi-ryoku" to wa, Genshi-kaku-Henkan no Kate…

Genshi-ryoku-Kihon-hou: Dai 1-shou (1-2)

(2019/09/15) Genshi-ryoku Kihon-hou Genshi-ryoku-Kihon-hou Dai 1-shou Sousoku (Mokuteki) Dai 1-jou: Kono Houritsu wa, Genshi-ryoku no Kenkyuu, Kaihatsu oyobi Riyou (Ika "Genshi-ryoku-Riyou" to iu.) wo Suishin suru koto ni yotte, Shourai ni…

Kunqyomi no Ichiran: Mokuji

(2019/09/14) Kunqyomi no Ichiran: "A" de hajimaru yomi - Roomaji Blog Wepimosezu Kunqyomi no Ichiran: "B" de hajimaru yomi - Roomaji Blog Wepimosezu Kunqyomi no Ichiran: "C" de hajimaru yomi - Roomaji Blog Wepimosezu Kunqyomi no Ichiran: "…

Kyouiku-Kihon-hou: Mokuji

(2019/09/14) Kyouiku-Kihon-hou: Zenbun - Roomaji Blog Wepimosezu Kyouiku-Kihon-hou: Dai 1-shou (1-4) - Roomaji Blog Wepimosezu Kyouiku-Kihon-hou: Dai 2-shou (5-7) - Roomaji Blog Wepimosezu Kyouiku-Kihon-hou: Dai 2-shou (8-10) - Roomaji Blo…

Kunqyomi no Ichiran: "Z" de hajimaru yomi

(2019/04/28) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana zeni 銭

Kyouiku-Kihon-hou: Fusoku-shou

(2019/08/24) Kyouiku-Kihon-hou Fusoku-shou附則抄 (Shikou-Kijitsu施行期日) 1: Kono Houritsu法律 wa, Koufu公布 no hi kara Shikou施行 suru.

Kunqyomi no Ichiran: "YU" de hajimaru yomi

(2019/04/28) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana yu 湯 yubi 指 yudaneru 委 neru yue 故 yu'e yuka 床 yuki 雪 yuku 行逝 ku yume 夢 yumi 弓 yuragu 揺 ragu yureru 揺 reru yuru 揺 ru yurugu 揺 rugu yurui 緩 i yurumeru 緩 meru yurumu 緩 mu yurusu…

Kyouiku-Kihon-hou: Dai 4-shou (18)

(2019/08/24) Kyouiku-Kihon-hou Dai第 4-shou章: Hourei法令 no Seitei制定 Dai第 18-jou条: Kono Houritsu法律 ni Kitei規定 suru Sho-Joukou諸条項 wo Jisshi実施 suru tame, Hitsuyou必要 na Hourei法令 ga Seitei制定 sarenakereba naranai.

Kunqyomi no Ichiran: "YO" de hajimaru yomi

(2019/04/28) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana yo 世代四夜 yobu 呼 bu yogoreru 汚 reru yogosu 汚 su yoi 善良 i yoi 宵 yoï yoko 横 yome 嫁 yomu 詠読 mu yon 四 yoqtsu 四 tsu yorokobu 喜 bu yoru 因寄 ru yoru 夜 yoseru 寄 seru yoshi 由 yosoou…

Kyouiku-Kihon-hou: Dai 3-shou (16-17)

(2019/08/24) Kyouiku-Kihon-hou Dai第 3-shou章: Kyouiku-Gyousei教育行政 (Kyouiku-Gousei教育行政) Dai第 16-jou条: Kyouiku教育 wa, Futou不当 na Shihai支配 ni fuku服-suru koto naku, kono Houritsu法律 oyobi Ta他 no Houritsu法律 no sadameru toko…

Kunqyomi no Ichiran: "YA" de hajimaru yomi

(2019/04/28) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana ya 八家屋弥矢 yabureru 敗破 reru yaburu 破 ru yado 宿 yadoru 宿 ru yadosu 宿 su yakata 館 yakeru 焼 keru yaku 焼 ku yama 山 yamai 病 yamaï yameru 辞 meru yami 闇 yamu 病 mu yanagi 柳 yaqtsu …

Kyouiku-Kihon-hou: Dai 2-shou (11-15)

(2019/08/24) Kyouiku-Kihon-hou Dai第 2-shou章 Kyouiku教育 no Jisshi実施 ni kan関-suru Kihon基本 (Youji-ki幼児期 no Kyouiku教育) Dai第 11-jou条: Youji-ki幼児期 no Kyouiku教育 wa, Shougai生涯 ni wataru Jinkaku-Keisei人格形成 no Kiso基礎 wo t…

Kunqyomi no Ichiran: "W" de hajimaru yomi

(2019/04/28) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana wa 我輪 wakai 若 i wakareru 分 kareru wakareru 別 reru wakaru 分 karu wakasu 沸 kasu wakatsu 分 katsu wake 訳 wakeru 分 keru waki 脇 waku 枠 waku 沸湧 ku warabe 童 warau 笑 u waraü ware 我 wa…

Kyouiku-Kihon-hou: Dai 2-shou (8-10)

(2019/08/24) Kyouiku-Kihon-hou Dai第 2-shou章 Kyouiku教育 no Jisshi実施 ni kan関-suru Kihon基本 (Shiritsu-Gakkou私立学校) Dai第 8-jou条: Shiritsu-Gakkou私立学校 no yuu有-suru ooyake公 no Seishitsu性質 oyobi Gakkou-Kyouiku学校教育 ni oite t…