1946-nen Gendai kanazukai: 2

(2019/12/29)

2

  • (*1) Hatsuon
  • (*2) Shin-kanazukai
  • (*3) Bikou (Kyuu-kanazukai wo shimesu.)
(*1) (*2) (*3)
yuu yuu iu, ifu, yufu
oo ou au, wau, afu, hau
koo kou kau, kuwau, kafu, kofu
goo gou gau, guwau, gafu, gofu
soo sou sau, safu
zoo zou zau, zafu
too tou tau, tafu
doo dou dau
noo nou nau, nafu, nofu
hoo hou hau, hafu, hofu
poo pou pau
boo bou bau, bafu, bofu
moo mou mau
yoo you yau, eu, efu
roo rou rau, rafu

1946-nen Gendai kanazukai: Maegaki

(2019/12/29)

Maegaki

  • Hitotsu. Kono kanazukai wa, Daitai, Gendai-go-on ni motozuite, Gendai-go wo kana de kaki-arawasu baai no Junsoku wo shimeshita mono de aru.
  • Hitotsu. Kono kanazukai wa, Shu to shite, Gendai-bun no uchi, Kougo-tai no mono ni Tekiyou suru.
  • Hitotsu. Genbun no kanazukai ni yoru Hitsuyou no aru mono, mata wa kore wo Henkou shigatai mono wa nozoku.

Genshi-roku-Kihon-hou: Mokuji

(2019/12/29)