Kyouiku-Kihon-hou: Dai 2-shou (5-7)

(2019/08/24)

Dai 2-shou: Kyouiku教育 no Jisshi実施 ni kan-suru Kihon基本

(Gimu-Kyouiku義務教育)

 • Dai 5-jou: Kokumin国民 wa sono Hogo保護 suru ko ni, Betsu ni Horitsu法律 de sadameru tokoro ni yori, Futsuu-Kyouiku普通教育 wo ukesaseru Gimu義務 wo ou.
  • 2: Gimu-Kyouiku義務教育 to shite okonawareru Futsuu-Kyouiku普通教育 wa, Kaku-Kojin各個人 no yuu-suru Nouryoku能力 wo nobashi-tsutsu, Shakai社会 ni oite Jishu-teki自立的 ni ikiru Kiso基礎 wo tsuchikai, mata, Kokka国家 oyobi Shakai社会 no Keisei-sha形成者 to shite Hitsuyou必要 to sareru Kihon-teki基本的 na Shishitsu資質 wo yashinau koto wo Mokuteki目的 to shite okonawareru mono to suru.
  • 3: Kuni oyobi Chihou-Koukyou-Dantai地方公共団体 wa, Gimu-Kyouiku義務教育 no Kikai機会 wo Hoshou保障 shi, sono Suijun水準 wo Kakuho確保 suru tame, Tekisetsu適切 na yaku-wari Buntan分担 oyobi Sougo相互 no Kyouryoku協力 no moto, sono Jisshi実施 ni Sekini責任 wo ou.
  • 4: Kuni mata wa Chihou-Koukyou-Dantai地方公共団体 no Setchi設置 suru Gakkou学校 ni okeru Gimu-Kyouiku義務教育 ni tsuite wa, Jugyou-ryou授業料 wo Choushuu徴収 shinai.

(Gakkou-Kyouiku学校教育)

 • Dai 6-jou: Houritsu法律 ni sadameru Gakkou学校 wa, ooyake no Seishitsu性質 wo yuu-suru mono de atte, kuni, Chihou-Koukyou-Dantai地方公共団体 oyobi Houritsu法律 ni sadameru Houjin法人 nomi ga, kore wo Setchi設置 suru koto ga dekiru.
  • 2: Zenkou前項 no Gakkou学校 ni oite wa, Kyouiku教育 no Mokuhyou目標 ga Tassei達成 sareru you, Kyouiku教育 wo ukeru mono no Shinshin心身 no Hattatsu発達 ni ou-jite, Taikei-teki体系的 na Kyouiku教育 ga Soshiki-teki組織的 ni okonawarenakereba naranai. Kono baai ni oite, Kyouiku教育 wo ukeru mono ga, Gakkou-Seikatsu学校生活 wo itonamu ue de Hitsuyou必要 na Kiritsu規律 wo omon-zuru to tomo ni, mizukara susunde Gakushuu学習 ni tori-kumu Iyoku意欲 wo takameru koto wo Juushi重視 shite okonawarenakereba naranai.

(Daigaku大学)

 • Dai 7-jou: Daigaku大学 wa, Gakujutsu学術 no Chuushin中心 to shite, takai Kyouyou教養 to Senmon-teki-Nouryoku専門的能力 wo tsuchikau to tomo ni, fukaku Shinri真理 wo Tankyuu探究 shite arata na Chiken知見 wo Souzou創造 shi, korera no Seika成果 wo hiroku Shakai社会 ni Teikyou提供 suru koto ni yori. Shakai社会 no Hatten発展 ni Kiyo寄与 suru mono to suru.
  • 2: Daigaku大学 ni tsuite wa, Jishu-sei自主性, Jiritsu-sei自律性 sono Ta no Daigaku大学 ni okeru Kyouiku教育 oyobi Kenkyuu研究 no Toksei特性 ga Sonchou尊重 sarenakereba naranai.