Nippon-koku Kenpou: Dai 7-shou (86-91)

(2019/04/27)

Nippon-koku-Kenpou日本国憲法: Dai 7-shou: Zaisei財政 (86-91)

  • Dai 86-jou: Naiaku内閣 wa, Mai-Kaikei-Nendo毎会計年度 no Yosan予算 wo Sakusei作成 shi, Kokkai国会 ni Teishutsu提出 shite, sono Shingi審議 wo keke Giketsu議決 wo henakereba naranai.
  • Dai 87-jou: Yoken予見 shi-gatai Yosan予算 no Fusoku不足 ni ateru tame, Kokkai国会 no Giketsu議決 ni motozuite Yobi-hi予備費 wo mouke, Naikaku内閣 no Sekinin責任 de kore wo Shishutsu支出 suru koto ga dekiru.
    • 2: Subete Yobi-hi予備費 no Shishutsu支出 ni tsuite wa, Naikaku内閣 wa, Jigo事後 ni Kokkai国会 no Shoudaku承諾 wo enakereba naranai.
  • Dai 88-jou: Subete Koushitsu-Zaisan皇室財産 wa, kuni ni zoku-suru. Subete Koushitsu皇室 no Hiyou費用 wa, Yosan予算 ni Keijou計上 shite Kokkai国会 no Giketsu議決 wo henakereba naranai.
  • Dai 89-jou: Koukin公金 sono Ta no ooyaka no Zaisan財産 wa, Shuukyou-jou宗教上 no Soshiki組織 moshiku wa Dantai団体 no Shiyou使用, Bengi便益 moshiku wa Iji維持 no tame, mata wa ooyake no Shihai支配 ni zoku-shinai Jizen, Kyouiku教育 moshiku wa Hakuai博愛 no Jigyou事業 ni tai-shi, kore wo Shishutsu支出 shi, mata wa sono Riyou利用 ni kyou-shite wa naranai.
  • Dai 90-jou: Kuni no Shuunyuu-Shishutsu収入支出 no Kessan決算 wa, subete Mainen毎年 Kaikei-Kensa-in会計検査院 ga kore wo Kensa検査 shi, Naikaku内閣 wa, tsugi no Nendo年度 ni, sono Kensa-Houkoku検査報告 to tomo ni, kore wo Kokkai国会 ni Teishutsu提出 shinakereba naranai.
    • 2: Kaikei-Kensa-in会計検査院 no Shoshiki組織 oyobi Kengen権限 wa, Houritsu法律 de kore wo sadameru.
  • Dai 91-jou: Naikaku内閣 wa, Kokkai国会 oyobi Kokumin国民 ni tai-shi, Teigi定期 ni, sukunaku to mo Mainen-Ikkai毎年一回, kuni no Zaisei-Joukyou財政状況 ni tsuite Houkoku報告 shinakereba naranai.