Kunqyomi no Ichiran: "SA" de hajimaru yomi

(2019/04/28)

Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana
sabaku ku
sabi
sabireru reru
sabishii shii
sachi
sadaka ka
sadamaru maru
sadameru meru
saegiru ru saëgiru
sagaru garu
sagasu 捜探 su
sageru 下提 geru
sagesumu mu
saguru ru
saiwai i sai'waï
saka 坂逆
sakaeru eru
sakai sakaï
sakan n
sakana
sakanoboru ru
sakarau rau sakaraü
sakaru ru
sakazuki saka'zuki
sake
sakebu bu
sakeru 裂避 keru
saki 先崎
saku 割咲裂 ku
sakura
sama
samasu 冷覚 masu
samatageru geru
sameru 冷覚 meru
samui i
samurai samuraï
sara 更皿
saru ru
saru
sasaeru eru sasaëru
sasaru saru
sasou u sasoü
sasu 刺差指挿 su
sato
satoru ru
satosu su
sawa sa'wa
sawagu gu
sawaru 触障 ru sa'waru
sawayaka yaka sa'wayaka
sazukaru karu sa'zukaru
sazukeru keru sa'zukeru