Nippon-koku Kenpou: Dai 7-shou (83-85)

(2019/04/27)

Nippon-koku-Kenpou日本国憲法: Dai 7-shou: Zaisei財政 (83-85)

  • Dai 83-jou: Kuni no Zaisei財政 wo Shori処理 suru Kengen権限 wa, Kokkai国会 no Giketsu議決 ni motozuite, kore wo Koushi行使 shinakereba naranai.
  • Dai 84-jou: Arata ni Sozei租税 wo ka-shi, mata wa Genkou現行 no Sozei租税 wo Henkou変更 suru ni wa, Houritsu法律 mata wa Houritsu法律 no sadameru Jouken条件 ni yoru koto wo Hitsuyou必要 to suru.
  • Dai 85-jou: Kokuhi国費 wo Shishutsu支出 shi, mata wa kuni ga Saimu債務 wo Futan負担 suru ni wa, Kokkai国会 no Giketsu議決 ni motozuku koto wo Hitsuyou必要 to suru.