Nippon-koku Kenpou: Dai 6-shou (76-80)

(2019/04/27)

Nippon-koku-Kenpou日本国憲法: Dai 6-shou: Shihou司法 (76-80)

 • Dai 76-jou: Subete Shihou-ken司法権 wa, Saikou-Saiban-sho最高裁判所 oyobi Houritsu法律 no sadameru tokoro ni yori Setchi設置 suru Kakyuu-Saiban-sho下級裁判所 ni zoku-suru.
  • 2: Tokubetsu-Saiba-sho特別裁判所 wa, kore wo Setchi設置 suru koto ga dekinai. Gyousei-Kikan行政機関 wa, Shuushin終審 to shite Saiban裁判 wo okonau koto ga dekinai.
  • 3: Subete Saiban-kan裁判官 wa, sono Ryoushin良心 ni shitagai Dokuritsu独立 shite sono Shokken職権 wo okonai, kono Kenpou憲法 oyobi Houritsu法律 ni nomi Kousoku拘束 sareru.
 • Dai 77-jou: Saikou-Saiban-sho最高裁判所 wa, Shoshou訴訟 ni kan-suru tetsuzuki, Bengo-shi弁護士, Saiban-sho裁判所 no Naibu-Kiritsu内部規律 oyobi Shihou-Jimu-Shori司法事務処理 ni kan-suru Jikou事項 ni tsuite, Kisoku規則 wo sadameru Kengen権限 wo yuu-suru.
 • Dai 78-jou: Saiban-kan裁判官 wa, Saiban裁判 ni yori, Shinshin心身no Koshou故障 no tame ni Shokumu職務 wo toru koto ga dekinai to Kettei決定 sareta baai wo nozoite wa, ooyake no Dangai弾劾 ni yoranakereba Himen罷免 sarenai. Saiban-kan裁判官 no Chouka-Shobun懲戒処分 wa, Gyousei-Kikan行政機関 ga kore wo okonau koto wa dekinai.
 • Dai 79-jou: Saikou-Saiban-sho最高裁判所 wa, sono Chou taru Saiban-kan裁判官 oyobi Houritsu法律 no sadameru Insuu員数 no sono Ta no Saiban-kan裁判官 de kore wo Kousei構成 shi, sono Chou taru Saiban-kan裁判官 Igai以外 no Saiban-kan裁判官 wa, Naikaku内閣 de kore wo Ninmei任命 suru.
  • 2: Saikou-Saiban-sho最高裁判所 no Saiban-kan裁判官 no Ninmei任命 wa, sono Ninmei-go任命後 hajimete okonawareru Shuu-Giin-Giin-Sou-Senkyo衆議院議員総選挙 no Sai Kokumin国民 no Shinsa審査 ni fu-shi, sono nochi Juu-nen十年 wo Keika経過 shita nochi hajimete okonawareru Shuu-Giin-Giin-Sou-Senkyo衆議院議員総選挙 no Sai sara ni Shinsa審査 ni fu-shi, sono nochi mo Douyou同様 to suru.
  • 3: Zenkou前項 no baai ni oite, Touhyou-sha投票者 no Tasuu多数 ga Saiban-kan裁判官 no Himen罷免 wo Ka to suru toki wa, sono Saiban-kan裁判官 wa, Himen罷免 sareru.
  • 4: Shinsa審査 ni kan-suru Jikou事項 wa, Houritsu法律 de kore wo sadameru.
  • 5: Saikou-Saiban-sho最高裁判所 no Saiban-kan裁判官 wa, Houritsu法律 no sadameru Nenrei年齢 ni taq-shita toki ni Taikan退官 suru.
  • 6: Saikou-Saiban-sho最高裁判所 no Saiban-kan裁判官 wa, subete Teiki定期 ni Soutou-gaku相当額 no Houshuu報酬 wo ukeru. Kono Houshuu報酬 wa, Zainin-chuu在任中, kore wo Gengaku減額 suru koto ga dekinai.
 • Dai 80-jou: Kakyuu-Saiba-sho下級裁判所 no Saiban-kan裁判官 wa, Saikou-Saiban-sho最高裁判所 no Shimei指名 shita mono no Meibo名簿 ni yotte, Naikaku内閣 de kore wo Ninmei任命 suru. Sono Saiban-kan裁判官 wa, Ninki任期 wo Juu-nen十年 to shi, Sainin再任 sareru koto ga dekiru. Tadashi, Houritsu法律 no sadameru Nenrei年齢 ni taq-shita toki niwa Taikan退官 suru.
  • 2: Kakyu-Saiban-sho下級裁判所 no Saiban-kan裁判官 wa, subete Teiki定期 ni Soutou-gaku相当額 no Houshuu報酬 wo ukeru. Kono Houshuu報酬 wa, Zainin-chuu在任中, kore wo Gengaku減額 suru koto ga dekinai.