Nippon-koku Kenpou: Dai 5-shou (71-75)

(2019/04/27)

Nippon-koku-Kenpou日本国憲法: Dai 5-shou: Naikaku内閣 (65-70)

 • Dai 71-jou: Zen-2-jou前二条 no baai ni wa, Naikaku内閣 wa, arata ni Naikaku-Souri-Daijin内閣総理大臣 ga Ninmei任命 sareru made hiki-tsuzuki sono Shokumu職務 wo okonau.
 • Dai 72-jou: Naikaku-Souri-Daijin内閣総理大臣 wa, Naikau内閣 wo Daihyou代表 shite Gian議案 wo Kokkai国会 ni Teishutsu提出 shi, Ippan-Kokumu一般国務 oyobi Gaikou-Kankei外交関係 ni tsuite Kokkai国会 ni Houkoku報告 shi, narabi ni Gyousei-Kakubu行政各部 wo Shiki-Kantoku指揮監督 suru.
 • Dai 73-jou: Naiku内閣 wa, Ta no Ippan-Gyousei-Jimu一般行政事務 no hoka, hidari no Jimu事務 wo okonau.
  • 1. Houritsu法律 wo Seijitsu誠実 ni Shikkou執行 shi, Kokumu国務 wo Souri総理 suru koto.
  • 2. Gaioku-Kaneki外交関係 wo Shori処理 suru koto.
  • 3. Jouyaku条約 wo Teiketsu締結 suru koto. Tadashi, Jizen事前 ni, Jigi時宜 ni yotte wa Jigo事後 ni, Kokkai国会 no Shounin承認 wo heru koto wo Hitsuyou必要 to suru.
  • 4. Houritsu法律 no sadameru Kijun基準 ni shitagai, Kanri官吏 ni kan-suru Jimu事務 wo Shouri掌理 suru koto.
  • 5. Yosan予算 wo Sakusei作成 shite Kokkai国会 ni Teishutsu提出 suru koto.
  • 6. Kono Kenpou憲法 oyobi Houritsu法律 no Kitei規定 wo Jisshi実施 suru tame ni, Seirei政令 wo Seitei制定 suru koto. Tadashi, Seirei政令 ni wa, Toku ni sono Houritsu法律 no Inin委任 ga aru baai wo nozoite wa, Bassoku罰則 wo moukeru koto ga dekinai.
  • 7. Taishi大赦, Tokusha特赦, Genkei減刑, Kei no Shikkou執行 no Menjo免除 oyobi Fukken復権 wo Kettei決定 suru koto.
 • Dai 74-jou: Houritsu法律 oyobi Seirei政令 ni wa, subete Shunin主任 no Kokumu-Daijin国務大臣ga Shomei署名 shi, Naikau-Souri-Daijin内閣総理大臣 ga Rensho連署 suru koto wo Hitsuyou必要 to suru.
 • Dai 75-jou: Kokumu-Daijin国務大臣 wa, sono Zainin-chuu在任中, Naikaku-Souri-Daijin内閣総理大臣 no Doui同意 ga nakereba, Sotsui訴追 sarenai. Tadashi, kore ga tame, Sotsui訴追 no Kenri権利 wa, gai-sarenai.