Nippon-koku Kenpou: Dai 5-shou (65-70)

(2019/04/27)

Nippon-koku-Kenpou日本国憲法: Dai 5-shou: Naikaku内閣 (65-70)

 • Dai 65-jou: Gyousei-ken行政権 wa, Nakaku内閣 ni zoku-suru.
 • Dai 66-jou: Naikaku内閣 wa, Houritsu法律 no sadameru tokoro ni yori, sono Shuchou首長 taru Nakaku-Souri-Daijin内閣総理大臣 oyobi sono Ta no Kokumu-Daijin国務大臣 de kore wo Soshiki組織 suru.
  • 2: Naikaku-Souri-Daijin内閣総理大臣 sono Ta no Kokumu-Daijin国務大臣 wa, Bunmin文民 de nakereba naranai.
  • 3: Naikaku内閣 wa, Gyousei-ken行政権 no Koushi行使 ni tsuite, Kokkai国会 ni tai-shi Rentai連帯 shite Sekinin責任 wo ou.
 • Dai 67-jou: Naikaku-Souri-Daijin内閣総理大臣 wa, Kokkai-Giin国会議員 no naka kara Kokkai国会 no Giketsu議決 de, kore wo Shimei指名 suru. Kono Shimei指名 wa, Ta no subete no Anken案件 ni sakidatte, kore wo okonau.
  • 2: Shuu-Giin衆議院 to San-Giin参議院 to ga kotonatta Shimei指名 no Giketsu議決 wo shita baai ni, Houritsu法律 no sadameru tokoro ni yori, Ryou-Giin両議院 no Kyougi-kai協議会 wo hiraite mo Iken意見 ga Itchi一致 shinai toki, mata wa Shuu-Giin衆議院 ga Shimei指名 no Giketsu議決 wo shita ato, Kokkai-Kyuuka-chuu国会休会中 no Kikan期間 wo nozoite Juu-nichi十日 Inai以内 ni, San-Giin参議院 ga, Shimei指名 no Giketsu議決 wo shinai toki wa, Shuu-Giin衆議院 no Giketsu議決 wo Kokkai国会 no Giketsu議決 to suru.
 • Dai 68-jou: Naikaku-Souri-Daijin内閣総理大臣 wa, Kokumu-Daijin国務大臣 wo Ninmei任命 suru. Tadashi, sono Ka-Hnasuu過半数 wa, Kokkai-Giin国会議員 no naka kara erabarenakereba naranai.
 • Dai 69-jou: Naikaku内閣 wa, Shuu-Giin衆議院 de Fu-Shinnin不信任 no Giketsu-an決議案 wo Kaketsu可決 shi, mata wa Shinnin信任 no Giketsu-an決議案 wo Hiketsu否決 shita toki wa, Juu-nichi十日 Inai以内 ni Shuu-Giin衆議院 ga Kaisan解散 sarenai kagiri, Sou-Jishoku総辞職 wo shinakereba naranai.
 • Dai 70-jou: Naikaku-Souri-Daijin内閣総理大臣 ga kaketa toki, mata wa Shuu-Giin-Giin-Sou-Senkyo衆議院議員総選挙 no nochi ni hajimete Kokkai国会 no Shoushuu召集 ga atta toki wa, Naikaku内閣 wa, Sou-Jishoku総辞職 wo shinakereba naranai.