Nippon-koku Kenpou: Dai 4-shou (61-64)

(2019/02/17)

Nippon-koku-Kenpou日本国憲法: Dai 4-shou: Kokkai国会 (61-64)

  • Dai 61-jou: Jouyaku条約 no Teiketsu締結 ni Hitsuyou必要 na Kokkai国会 no Shounin承認 ni tsuite wa, Zenjou前条 Dai 2-kou no Kitei規定 wo Junqyou準用 suru.
  • Dai 62-jou: Ryou-Giin両議院 wa, ono-ono Kokusei国政 ni kan-suru Chousa調査 wo okonai, kore ni kan-shite, Shounin証人 no Shuttou出頭 oyobi Shougen証言 narabi ni Kiroku記録 no Teishutsu提出 wo Youkyuu要求 suru koto ga dekiru.
  • Dai 63-jou: Naikaku-Souri-Daijin内閣総理大臣 sono Ta no Kokumu-Daijin国務大臣 wa, Ryou-Giin両議院 no hitotsu ni Giseki議席 wo yuu-suru to yuu-shinai to ni kakawarazu, nandoki de mo Gian議案 ni tsuite Hatsugen発言 suru tame Giin議院 ni Shusseki出席 suru koto ga dekiru. Mata, Touben答弁 mata wa Setsumei説明 no tame Shusseki出席 wo motomerareta toki wa, Shusseki出席 shinakereba naranai.
  • Dai 64-jou: Kokkai国会 wa, Himen罷免 no Sotsui訴追 wo uketa Saiban-kan裁判官 wo Saiban裁判 suru tame, Ryou-Giin両議院 no Giin議員 de Soshiki組織 suru Dangai-Saiban-sho弾劾裁判所 wo moukeru.
    • 2: Dangai弾劾 ni kan-suru Jikou事項 wa, Houritsu法律 de kore wo sadameru.