Nipponkoku Kenpou: Dai 10-shou (97-99)

(2018/08/30)

Dai 10-shou: Saikou-Houki (97-99)

  • Dai 97-jou: Kono Kenpou ga Nippon-Kokumin ni Hoshou suru Kihon-teki-Jinken wa, Jinrui no Tanen ni wataru Jiyuu-Kakutoku no Doryoku no Seika de atte, korera no Kenri wa, Kako ikuta no Shiren ni tae, Genzai oyobi Shourai no Kokumin ni tai-shi, okasu koto no dekinai Eikyuu no Kenri to shite Shintaku sareta mono de aru.
  • Dai 98-jou: Kono Kenpou wa, kuni no Saikou-Houki de atte, sono Jouki ni han-suru Houritsu, Meirei, Shouchoku oyobi Kokumu ni kan-suru sono Ta no Koui no Zenbu mata wa Ichibu wa, sono Kouroku wo yuu-shinai.
    • 2: Nippon-koku ga Teiketsu shtia Jouyaku oyobi Kakuritsu sareta Kokusai-Houki wa, kore wo Seijitsu ni Junshu suru koto wo Hitsuyou to suru.
  • Dai 99-jou: Tennou mata wa Sesshou oyobi Kokumu-Daijin, Kokkai-Giin, Saiban-kan sono Ta no Koumu-in wa, kono Kenpou wo Sonchou shi Yougo suru Gimu wo ou.