Nipponkoku Kenpou: Dai 8-shou (92-95)

(2018/08/30)

Dai 8-shou: Chihou-Jichi (92-95)

  • Dai 92-jou: Chihou-Koukyou-Dantai no Soshiki oyobi Unqei ni kan-suru Jikou wa, Chihou-Jichi no Honshi ni motozuite, Houritsu de kore wo sadameru.
  • Dai 93-jou: Chihou-Koukyou-Dantai ni wa, Houritsu no sadameru tokoro ni yori, sono Giji-Kikan to shite Gikai wo Setchi suru.
    • 2: Chihou-Koukyou-Dantai no Chou, sono Gikai no Giin oyobi Houritsu no sadameru sono Ta no Riin wa, sono Chihou-Koukyou-Dantai no Juumin ga, Chokusetsu kore wo Senkyo suru.
  • Dai 94-jou: Chihou-Koukyou-Dantai wa, sono Zaisan wo Kanri shi, Jimu wo Shori shi, oyobi Gyousei wo Shikkou suru Kennou wo yuu-shi, Houritsu no Hanqi-nai de Jourei wo Seitei suru koto ga dekiru.
  • Dai 95-jou: Ichi no Chihou-Koukyou-Dantai nomi ni Tekiyou sareru Tokubetsu-hou wa, Houritsu no sadameru tokoro ni yori, sono Chihou-Koukyou-Dantai no Juumin no Touhyou ni oite sono Ka-Hansuu no Doui wo enakereba, Kokkai wa, kore wo Seitei suru koto ga dekinai.