Rekishi-teki kanazukai no mejirushi

(2018/09/30)

  Gendai kanazukai no tsuzuri ni Hojo-teki na shirushi wo soete, Rekishi-teki kanazukai no mejirushi to shi-masu.

Gou-Youon to [WA]-Gyou

Kana-Moji [KUwa] [KU"wa] [WE] [WI] [WO]
w → ' ↓ kwa gwa we wi wo
Roomaji k'a g'a 'e 'i 'o

  "W" no kawari ni Aposutorofi (=Apostrophe) wo soe-masu.

[TI"] [TU"] to sono Youon

Kana-Moji [TI"] [TI"ya] [TI"yo] [TI"yu] [TU"]
d → ' ↓ dji dja djo dju dzu
Roomaji 'ji 'ja 'jo 'ju 'zu

  "D" no kawari ni Aposutorofi wo soe-masu.

Kai-Kouon, Gou-Kouon, Chouon

  Nijuu-Boin kara Chouon ni kawatta oto wa, "au → øu", "eu → yöu", "iu → yüu" to tsuzuri-masu.

Kana-Moji [+A U] [+E U] [+I U]
Nijuu-Boin +au +eu +iu
Roomaji +øu +yöu +yüu

Tadashi, [SA][TA][SA"][TA"]-gyou de wa Shiin mo kawari-masu.

Kana-Moji [SE U] [TE U] [SE" U] [TE" U]
Nijuu-Boin seu teu zeu deu
Roomaji shöu chöu jöu 'jöu
Kana-Moji [SI U] [TI U] [SI" U] [TI" U]
Nijuu-Boin shiu chiu jiu 'jiu
Roomaji shüu chüu jüu 'jüu

[HA]-Gyou Tenko-on

Kana-Moji [HA] [HE] [HI] [HO] [HU] [HA U]
h → ' ↓ hwa hwe hwi hwo hwu hwau
w → ' ↓ 'wa 'we 'wi 'wo 'wu 'wøu
Roomaji 'wa ''e ''i ''o ''u ''øu
ë ï ö ü

  [HA]-gyou Tekno-on wa "hw" ga Dankai-teki ni kieru koto de, [HA] no Shiin wa "'w" de arawashi, sono hoka no Shiino wa Daburu Aposutorofi (=Double Apostrophe) de arawashi-masu. Tada, Daburu Kwooteeshon (=Double Quotation) to magirawashii no de, Umurauto (=Umlaut) de oki-kaeru koto mo deki-masu. [HA U] dake wa "ø" ni Umurauto wo soeru koto ga dekinai no de Daburu Kwooteeshon no mama desu.

  [HU] ga Chouon no Ichibu ni naru baai ni mo tsukai-masu.

Kana-Moji [+A HU] [+E HU] [+I HU]
Roomaji +øü +yöü +yüü
Kana-Moji [SE HU] [TE HU] [TE" HU] [SI HU] [SI" HU]
Roomaji shöü chöü 'jöü shüü jüü

Umurauto to Surasshu (=Slash) no Nyuuryoku Houhou

UCS HTML UCS HTML
Ë U+00CB Ë ë U+00EB ë
Ï U+00CF Ï ï U+00EF ï
Ö U+00D6 Ö ö U+00F6 ö
Ø U+00D8 Ø ø U+00F8 ø
Ü U+00DC Ü ü U+00FC ü

Jion kanazukai no mejirushi

  Douon-Igi-go wo Kubetsu suru tame ni Kanji-on ni kuwashiku mejirushi wo tsukeru baai wa, Kanji on no Inbi ni "ĩ" [I], "ũ" [U], "ñ" [MU] wo tsukau koto mo ari-masu.

Kotowari-gaki

  Kono kiji wa "Kanjion no Ichiran" *1 kara Dokuritsu shi-mashita.