Kunrei-shiki kara Kunrei-Teigi e

(2018/09/22)

  Kono Blog de tsukau Yougo wo Seiri shi-masu. Kunrei-shiki to iu Yougo wa 1937-nen no Kunrei-Teigi*1 ka 1954-nen no Kunrei-Teigi*2 Dai 1-hyou wo shimesu Koyuu-Meishi to shite tsukawareru koto ga ooi no de, 1954-nen no Kokuji de sadamerarete iru mono ni tai-shite Kongo wa Kunrei-Teigi to iu Yougo wo tsukai-masu. Izen no Kiji mo Douyou ni kaki-kae-mashita.

  • Kunrei-Teigi: 1954-nen no Kokuji de Teigi sareta mono subete.
  • Kunrei Dai 1-hyou: 1954-nen no Kokuji ni aru Dai 1-hyou.
  • Kunrei Dai 2-hyou: 1954-nen no Kokuji ni aru Dai 2-hyou.
  • Kunrei-shiki: 1937-nen no Kokuji de Teigi sareta mono, mata wa Kunrei Dai 1-hyou.