Nipponkoku Kenpou: Dai 6-shou (76-80)

(2018/08/14)

Dai 6-shou: Shihou (76-80)

 • Dai 76-jou: Subete Shihou-ken wa, Saikou-Saiban-sho oyobi Houritsu no sadameru tokoro ni yori Setchi suru Kakyuu-Saiban-sho ni zoku-suru.
  • 2: Tokubetsu-Saiban-sho wa, kore wo Setchi suru koto ga dekinai. Gyousei-Kikan wa, Shuushin to shite Saiban wo okonau koto ga dekinai.
  • 3: Subete Saiban-kan wa, sono Ryoushin ni shitagai Dokuritsu shite sono Shokken wo okonai, kono Kenpou oyobi Houritsu nomi ni Kousoku sareru.
 • Dai 77-jou: Saikou-Saiban-sho wa, Soshou ni kan-suru tetsuzuki, Bengo-shi, Saiban-sho no Naibu-Kiritsu oyobi Shihou-Jimu-Shori ni kan-suru Jikou ni tsuite, Kisoku wo sadameru Kengen wo yuu-suru.
  • 2: Kensatsu-kan wa, Saikou-Saiban-sho no sadameru Kisoku ni shitagawanakereba naranai.
  • 3: Saikou-Saiban-sho wa, Kakyuu-Saiban-sho ni kan-suru Kisoku wo sadameru Kengen wo, Kakyuu-Saiban-sho ni Inin suru koto ga dekiru.
 • Dai 78-jou: Saiban-kan wa, Saiban ni yori, Shinshin no Koshou no tame ni Shokumu wo toru koto ga dekinai to Kettei sareta baai wo nozoite wa, ooyake no Dangai ni yoranakereba Himen sarenai. Saiban-kan no Choukai-Shobun wa, Gyousei-Kikan ga kore wo okonau koto wa dekinai.
 • Dai 79-jou: Saikou-Saiban-sho wa, sono chou-taru Saiban-kan oyobi Houritsu no sadameru Insuu no sono Ta no Saiban-kan de kore wo Kousei shi, sono chou-taru Saiban-kan Igai no Saiban-kan wa, Naikaku de kore wo Ninmei suru.
  • 2: Saikou-Saiban-sho no Saiban-kan no Ninmei wa, sono Ninmei-go hajimete okonawareru Shuugiin-Giin-Sou-Senkyo no sai Kokumin no Shinsa ni fu-shi, sono nochi Juu-nen wo Keika shita nochi hajimete okonawareru Shuugiin-Giin-Sou-Senkyo no sai sara ni Shinsa ni fu-shi, sono go mo Douyou to suru.
  • 3: Zenkou no baai ni oite, Touhyou-sha no Tasuu ga Saiban-kan no Himen wo ka to suru toki wa, sono Saiban-kan wa Himen sareru.
  • 4: Shinsa ni kan-suru Jikou wa, Houritsu de kore wo sadameru.
  • 5: Saikou-Saiban-sho no Saiban-kan wa, Houritsu no sadameru Nenrei ni taq-shita toki ni Taikan suru.
  • 6: Saikou-Saiban-sho no Siaban-kan wa, subete Teiki ni Soutou-gaku no Houshuu wo ukeru. Kono Houshuu wa, Zainin-chuu, kore wo Genagaku suru koto ga dekinai.
 • Dai 80-jou: Kakyuu-Saiban-sho no Saiban-kan wa, Saikou-Saiban-sho no Shimei shita mono no Meibo ni yotte, Naikaku de kore wo Ninmei suru. Sono Saiban-kan wa, Ninki wo Juu-nen to shi, Sainin sareru koto ga dekiru. Tadashi, Houritsu no sadameru Nenrei ni taq-shita toki ni wa Taikan suru.
  • 2: Kakyuu-Saiban-sho no Saiban-kan wa, subete Teiki-teki ni Soutou-gaku no Houshuu wo ukeru. Kono Houshuu wa, Zainin-chuu, kore wo Gengaku suru koto ga dekinai.