Nipponkoku Kenpou: Dai 5-shou (71-75)

(2018/08/05)

Dai 5-shou: Naikaku (71-75)

 • Dai 71-jou: Zen 2-jou no baai ni wa, Naikaku wa, arata ni Naikaku-Souri-Daijin ga Ninmei sareru made hiki-tsuzuki sono Shokumu wo okonau.
 • Dai 72-jou: Naikaku-Souri-Daijin wa, Naikaku wo Daihyou shite Gian wo Kokkai ni Teishutsu shi, Ippan-Kokumu oyobi Gaikou-Kankei ni tsuite Kokkai ni Houkoku shi, narabi ni Gyousei-Kakubu wo Shiki-Kantoku suru.
 • Dai 73-jou: Naikaku wa, Ta no Ippan-Gyousei-Jimu no hoka, Hidari no Jimu wo okonau.
  • (1) Houritsu wo Seijitsu ni Shikkou shi, Kokumu wo Souri suru koto.
  • (2) Gaikou-Kankei wo Shori suru koto.
  • (3:) Jouyaku wo Teiketsu suru koto. Tadashi, Jizen ni, Jigi ni yotte wa Jigo ni, Kokkai no Shounin wo heru koto wo Hitsuyou to suru.
  • (4) Houritsu no sadameru Kijun ni shitagai, Kanri ni kan-suru Jimu wo Shouri suru koto.
  • (5) Yosan wo Sakusei shite Kokkai ni Teishutsu suru koto.
  • (6) Kono Kenpou oyobi Houritsu no Kitei wo Jisshi suru tame ni, Seirei wo Seitei suru koto. Tadashi, Seirei ni wa, Toku ni sono Houritsu no Inin ga aru baai wo nozoite wa, Bassoku wo moukeru koto ga dekinai.
  • (7) Taisha, Tokusha, Genkei, Kei no Shikkou no Menjo oyobi Fukken wo Kettei suru koto.
 • Dai 74-jou: Houritsu oyobi Seirei ni wa, subete Shunin no Kokumu-Daijin ga Shomei shi, Naikaku-Souri-Daijin ga Rensho suru koto wo Hitsuyou to suru.
 • Dai 75-jou: Kokumu-Daijin wa, sono Zainin-chuu, Naikaku-Souri-Daijin no Doui ga nakereba, Sotsui sarenai. Tadashi, kore ga tame, Sotsui no Kenri wa, gai-sarenai.