Caron to Stroke de [SA][SA"][TA][TA"]-gyou wo shimesu

(2018/08/02)

  Kunrei Dai 1-hyou de wa [TA]-gyou wo subete onaji Shiin "t" de arawashi-masu ga, sore ni tamerai ga aru hito mo iru to omoi-masu. Soko de kotonaru Shiin wo shimesu tame ni, Daiakuritikaru Maaku (=Diacritical Mark) no Karon (=Caron) to Sutorooku (=Stroke) wo tsukatte mi-masu.
  Karon wa Shiin ga Boin no "i" ni Eikyou wo ukete, haguki yori no oto ni naru Kougai-ka no shirushi ni tsukaware-masu. Sutorooku wa Haretsu suru Shiin ga Masatsu wo tomonau Hasatsu-ka no shirushi ni tsukaware-masu.

UCS HTML4 HTML5 UCS HTML4 HTML5
Ď U+010E Ď Ď ď U+010F ď ď
Đ U+0110 Đ Đ đ U+0111 đ &dstoke;
Š U+0160 Š Š š U+0161 š š
Ť U+0164 Ť Ť ť U+0165 ť ť
Ŧ U+0166 Ŧ Ŧ ŧ U+0167 ŧ &tstoke;
Ž U+017D Ž Ž ž U+017E ž ž

  HTML de wa ue no you ni Nyuuryoku shi-masu. [SA][SA"][TA][TA"]-gyou wa tsugi no you ni shimeshi-masu.

[+A] [+E] [+I] [+O] [+U] [ya] [yo] [yu]
[S+] sa se ši so su [SI] sya syo syu
[S+"] za ze ži zo zu [SI"] zya zyo zyu
[T+] ta te ťi to ŧu [TI] ŧya ŧyo ŧyu
[T+"] da de ďi do đu [TI"] đya đyo đyu
  • "sy" ni fukumareru "y" ga sude ni Kougai-ka no shirushi na no de, "s" ni Karon wa tsuke-masen.
  • Onaji you ni "zy", "ŧy", "đy" mo Karon wo tsuke-masen.
  • "ť", "ď" wa Kougai-ka dake de naku, Hasatsu-ka mo tomonai-masu.

  Sorezore no Kankei wa tsugi no you ni nari-masu.

  • š = sy = sh
  • ž = zy = j
  • ŧ = ts = c
  • ť = ŧy = tš = tsh = ch
  • đ = z
  • ď = đy = ž = j