Circumflex to Macron de Chouon

  Mae no Kiji de wa Daiereshisu (=Diaeresis) to Ringu (=Ring) wo Shiin-ji ni tai-shite tsukai-mashita. PC de wa Subete no kumi-awase ga Hyouji deki-mashita ga, Sumafo (Smart phone) de wa, ikutsu ka no Moji ga umaku Hyouji deki-masen deshita. Tada, Yunikoodo (=Unicode) ni kumi-awase-zumi no Moji ga Touroku sarete inai ni mo kakawarazu, kanari no Moji ga Hyouji dekite i-mashita. Saakumufurekkusu (=Circumflex) ya Makuron (=Macron) wa Yunikoodo ni "a, e, i, o, u" to no kumi-awase-zumi no Moji ga subete Touroku sarete iru no de, Chouon wa Sumafo de mo kanarazu Hyouji dekiru hazu desu.
  Toku ni Makuron wa, Boin-ji 5-ko ni tai-shite, HTML4 de wa, oomoji, komoji subete no Moji-Koodo (=Moji-Code) wo oboeru Hitsuyou ga ari, Kantan ni wa Nyuuryoku deki-masen. Sore ni tai-shite, kumi-awase-you no Moji-Koodo wo 1-ko oboeru dake de 10-ko no Chouon-you Moji ga Nyuuryoku dekiru you ni nari-masu.

Saakumufurekkusu

A Â Â Â a â â â
E Ê Ê Ê e ê ê ê
I Î Î Î i î î î
O Ô Ô Ô o ô ô ô
U Û Û Û u û û û
  • Yûrakuchô (Yûrakuchô)
  • Yûrakuchô (Yûrakuchô)

Makuron

A Ā Ā Ā a ā Ā ā
E Ē Ē Ē e ē ē ē
I Ī Ī Ī i ī ī ī
O Ō Ō Ō o ō ō ō
U Ū Ū Ū u ū ū ū
  • Yūrakuchō (Yūrakuchō)
  • Yūrakuchō (Yūrakuchō)

HTML5 de no Makuron

A Ā Ā a ā ā
E Ē Ē e ē ē
I Ī Ī i ī ī
O Ō Ō o ō ō
U Ū Ū u ū ū
  • Yūrakuchō (Yūrakuchō)