Nipponkoku Kenpou: Dai 4-Shou (41-45)

Dai 4-Shou: Kokkai (41-45)

  • Dai 41-Jou: Kokkai wa, Kokken no Saikou-Kikan de atte, kuni no Yuiitsu no Rippou-Kikan de aru.
  • Dai 42-Jou: Kokkai wa, Shuugiin oyobi Sangiin de kore wo Kousei suru.
  • Dai 43-Jou: Ryougiin wa, Zen-Kokumin wo Daihyou suru Senkyo sareta Giin de kore wo Soshiki suru.
    • 2: Ryougiin no Giin no Teisuu wa, Houritsu de kore wo sadameru.
  • Dai 44-Jou: Ryougiin no Giin oyobi sono Senkyonin no Shikaku wa, Houritsu de kore wo sadameru. Tadashi, Jinshu, Shinjou, Seibetsu, Shakaiteki-mibun, Monchi, Kyouiku, Zaisan mata wa Shuunyuu ni yotte Sabetsu shite wa naranai.
  • Dai 45-Jou: Shuugiin-Giin no Ninki wa, 4-Nen to suru. Tadashi, Shuugiin-Kaisan no baai ni wa, sono Kikan-Manryou-mae ni Shuuryou suru.