Nipponkoku Kenpou: Zenbun

Zenbun

ASIN:4324103437

  Nippon-Kokumin wa, Seitou ni Senkyo sareta Kokkai ni okeru Daihyou-sha wo tsuu-jite Koudou shi, warera to warera no Shison no tame ni, Sho-Kokumin to no Kyouwa ni yoru Seika to waga kuni Zendo ni watatte Jiyuu no motarasu Keitaku wo Kakuho shi, Seifu no Koui ni yotte futatabi Sensou no Sanka ga okoru koto no nai you ni suru koto wo Ketsui shi, koko ni Shuken ga Kokumin ni son-suru koto wo Sengen shi, kono Kenpou wo Kakutei suru. Somosomo Kokusei wa, Kokumin no Genshuku na Shintaku ni yoru mono de atte, sono Kenqi wa Kokumin ni Yurai shi, sono Kenryoku wa Kokumin no Daihyou-sha ga kore wo Koushi shi, sono Fukuri wa Kokumin ga kore wo Kyouju suru. Kore wa Jinrui-Fuhen no Genri de ari, kono Kenpou wa, kakaru Genri ni motozuku mono de aru. Warera wa, kore ni han-suru Issai no Kenpou, Hourei oyobi Shouchoku wo Haijo suru.

  Nippon-Kokumin wa, Koukyuu no Heiwa wo Nengan shi, Ningen-Sougo no Kankei wo Shihai suru Suukou na Risou wo fukaku Jikaku suru no de atte, Heiwa wo Ai-suru Sho-Kokumin no Kousei to Shingi ni Shinrai shite, warera no Anzen to Seizon wo Hoji shiyou to Ketsui shita. Warera wa, Heiwa wo Iji shi, Sensei to Reijuu, Appaku to Henkyou wo Chijou kara Eien ni Jokyo shiyou to tsutomete iru Kokusai-Shakai ni oite, Meiyo aru Chii wo shimetai to omou. Warera wa, Zen-Sekai no Kokumin ga, hitoshiku Kyoufu to Ketsubou kara manukare, Heiwa no uchi ni Seizon suru Kenri wo yuu-suru koto wo Kakunin suru.

  Warera wa, izure no Kokka mo, Jikoku no koto nomi ni Sennen shite Takoku wo Mushi shite wa naranai no de atte, Seiji-Doutoku no Housoku wa, Fuhen-teki na mono de ari, kono Housoku ni shitagau koto wa, Jikoku no Shuken wo Iji shi, Takoku to Taitou-Kankei ni tatou to suru Kakkoku no Sekimu de aru to shin-zuru.

  Nippon-Kokumin wa, Kokka no Meiyo ni kake, Zenryoku wo agete kono Suukou na Risou to Mokuteki wo Tassei suru koto wo chikau.