Kanjion no Ichiran: "M" de hajimaru oto

(2018/02/18)

-chi -i -ki -ku -n -q -tsu -u
ma ma mai maku man maq matsu
me mei men metsu
mi mi min miq mitsu
mo mo moku mon moq motsu mou
mu mu
mya myaku
myo myou

  "M" de hajimaru Kanjion wa 22-ko desu.

(2018/07/22), (2018/08/09)

-chi -i -ki -ku -n -q -tsu -u
ma ma mai maku man maq matsu møu
me mei men metsu myöu
mi mi min miq mitsu
mo mo moku mon moq motsu mou
mu mu
mya myaku myøu

  Rekishiteki kanazukai de wa 24-ko desu.

ma [MA] 摩磨魔麻
mai [MA I] 埋妹昧枚毎米
maku [MA KU] 幕膜
man [MA N~] 万慢満漫
maq [MA tu] 抹末
matsu [MA TU] 抹末
mei [ME I] 冥名命明盟迷銘鳴
men [ME N~] 免綿面麺
metsu [ME TU]
mi [MI] 味未眉魅
min [MI N~] 民眠
miq [MI tu]
mitsu [MI TU] 密蜜
mo [MO] 文模茂
moku [MO KU] 木目黙
mon [MO N~] 問文紋聞門
moq [MO tu] 木黙
motsu [MO TU]
mou [MO U] 毛耗
møu [MA U] 亡妄望猛盲網
mu [MU] 務夢武無矛謀霧
myaku [MIya KU]
myøu [MIya U] 冥名命明
myöu [ME U]