Kanjion no Ichiran: "A" de hajimaru oto

(2018/02/18)

-chi -i -ki -ku -n -q -tsu -u
a a ai aku an aq atsu

  "A" de hajimaru Kanjion wa 6-ko desu.

(2018/07/21)

  Rekishiteki kanazukai de mo 6-ko desu.

a [A]
ai [A I] 哀愛挨曖
aku [A KU] 悪握
an [A N~] 安暗案行
aq [A tu]
atsu [A TU]