Gairai-go no Boinji wo habuku

  Gairai-go wo Roomaji de tsuzuru to Hijou ni nagaku nari-masu. Tsugi no you ni Boinji wo habuite mi-masu.

  • "u" wo habuku
    • bu, fu, gu, ku, mu, pu, su, tsu, zu
  • "o" wo habuku
    • do, to
  • Tadashi, Sokuon no uchiro de wa habukanai
    • Rei: Box → Bokkusu → Bokkus

  Mochiron, kore wo Hyoujun ni suru tsumori wa ari-masen ga, Inshou ga kanari kawari-masu.

Alphabet Arufabetto
Apostrophe Aposutorofi Apostrofi
Blog Burogu Brog
Calf Kaafu Kaaf
Caron Karon
Circumflex Saakamufurekkusu Saakamfrekkus
Computer Konpyuutaa
Hepburn Heppubaan
Hurdle Haadoru Haadru
Hyphen Haifun Haifn
Image Imeeji
Italic Itarikku
Lattice Ratisu Ratis
Macron Makuron Makron
Opportunist Opochunisuto Opochunist
Original Orijinaru
Oval Oobaru
Passport Pasupooto Paspoot
Rain Rein
Table Teeburu Teebru
Unlucky Anrakkii
Wind Windo Wind