Roomaji no tsuzuri de semeru mono to mamoru mono

  Kono Blog wa Gensoku to shite Kunrei-Teigi no wakugumi wo Kouryo shita ue de, yori yoi Roomaji no tame ni Kakuchou wo shite i-masu.

Semeru mono

  • "ô" ka "ou" ka?

  Kunrei-Teigi wo Sonchou sureba "ô" desu ga, kono Blog de wa "ou" desu. Nando mo kurikaeshi-masu ga, Risou-ron dake de wa Jissen wa tomonai-masen. "ô wa Nyuuryoku ga muzukashii, "ô" wa Eigo de wa tsukawarenai, nado no Riyuu ni yori, "ô" wo "o" to kaku you na kimari*1 ga Nihon no Seifu-Kikan ni yotte tsukurareru arisama desu. Ippan-teki na Nihonjin ga Waapuro Nyuuryoku de "ou" wo Futsuu ni mitomete iru no ni, Ichibu no Genri-teki na Roomaji Ronja ni yori, "ou" to kaku koto wo Hitei suru no wa, Roomaji no Fukyuu ni Gyaku-Kouka ni natte i-masu.

  • Kunrei-shiki ka Hebon-shiki ka?

  Kunrei-Teigi ni wa Dai 1-hyou to Dai 2-hyou ga ari-masu. Kunrei-shiki wa Dai 1-hyou nomi wo mochiita mono desu. Ippou, Dai 2-hyou ni wa Hebon-shiki ni Yurai suru tsuzuri ga ari-masu. Gaimu-shou ga Passport de Hebon-shiki wo oshitsukete iru koto kara, higoro minarete iru no wa Hebon-shiki desu. Kore ni aete sakarau koto wa kashikoi Sentaku to wa omoe-masen. Roomaji Fukyuu no tame ni wa Hebon-shiki de iki-masu.

  • Kugiri-on wa "an'i" ka "anqi" ka?

  Kono Blog de wa Circumflex koso ga Roomaji no Fukyuu wo samatagete iru to minashite i-masu. Kotonaru Hatsuon no kotoba wo Circumflex ya Aphostrophe de Kubetsu suru koto wa sakeru beki desu. Kanarazu, dareka ga korera no Kigou wo habuku kimari wo tsukuri-masu. Shitagatte, Aphostrophe wa "q" de okikaeru no ga nozomashii deshou.

  • Fuzoku-go [WO] wa "o" ka "wo" ka?

  Jissai ni Bunshou wo kaite miru to "o" no mae ni "n" ya "o" ga kuru to yomizuraku nari-masu. "wo" no Hou ga yoi deshou.

Mamoru mono

  • Yotsugana "ji, zu" ka "dji, dzu" ka?

  Watashi wa kana-Moji ni shitagai, "dji, dzu" wo tsukaitai no desu ga, "dji, dzu" wa Kunrei-Teigi ni fukumarenai no de, kono Blog de wa yotsugana wo kakiwakeru koto wa akirame, "ji, zu" ni Ippon-ka shi-masu.

  • Tsumaru-on wa "cch" ka "tch" ka?

  Kunrei-Teigi ni shitagaeba "cch" ni nari-masu ga, kono you na tsuzuri wo mikaketa koto wa nai no de, "tch" wo tsukai-masu.

  • Haneru-on wa "nb, nm, np" ka "mb, mm, mp" ka?

  Kochira wa Kunre-shiki ni shigai, "nb, nm, np" ni Ippon-ka shi-masu.