Nihongo no Onsetsu

  Konkai wa Nihongo no Onsetsu o matomemasu. Nihongo ni wa, "a, e, i, o, u" no Boin, "w, y" no HanBoin, "b, ch, d, f, g, h, j, k, m, n, p, q, r, s, sh, t, ts, z" no Shiin ga arimasu. Onsetsu wa Shiin de hajimari HanBoin o hasami Boin de owarimasu. Boin wa Hitsuyou desu ga, Shiin to HanBoin wa Shouryaku dekimasu. Mata, Boin o Hitsuyou to shinai Tokubetsu na Onsetsu ga ari, sorera wa haneru-on no "n" to tsumaru-on no "q" desu.

Dai 1-hyou

Hebon a e i o u ya ye yo yu
KanaMoji [A] [E] [I] [O] [U] [YA] [Ie] [YO] [YU]
Hebon ba be bi bo bu bya bye byo byu
KanaMoji [HA"] [HE"] [HI"] [HO"] [HU"] [HI"ya] [HI"e] [HI"yo] [HI"yu]
Hebon da de di do du dya dye dyo dyu
KanaMoji [TA"] [TE"] [TE"i] [TO"] [TO"u] [TE"ya] [TE"ie] [TE"yo] [TE"yu]
Hebon fa fe fi fo fu fya fye fyo fyu
KanaMoji [HUa] [HUe] [HUi] [HUo] [Hu] [HUya] [HUie] [HUyo] [HUyu]
Hebon ga ge gi go gu gya gye gyo gyu
KanaMoji [KA"] [KE"] [KI"] [KO"] [KU"] [KI"ya] [KI"e] [KI"yo] [KI"yu]
Hebon ha he hi ho hu hya hye hyo hyu
KanaMoji [HA] [HE] [HI] [HO] [HOu] [HIya] [HIe] [HIyo] [HIyu]
Hebon ka ke ki ko ku kya kye kyo kyu
KanaMoji [KA] [KE] [KI] [KO] [KU] [KIya] [KIe] [KIyo] [KIyu]
Hebon ma me mi mo mu mya mye myo myu
KanaMoji [MA] [ME] [MI] [MO] [MU] [MIya] [MIe] [MIyo] [MIyu]
Hebon na ne ni no nu nya nye nyo nyu
KanaMoji [NA] [NE] [NI] [NO] [NU] [NIya] [NIe] [NIyo] [NIyu]
Hebon pa pe pi po pu pya pye pyo pyu
KanaMoji [HA'] [HE'] [HI'] [HO'] [HU'] [HI'ya] [HI'e] [HI'yo] [HI'yu]
Hebon ra re ri ro ru rya rye ryo ryu
KanaMoji [RA] [RE] [RI] [RO] [RU] [RIya] [RIe] [RIyo] [RIyu]
Hebon ta te ti to tu tya tye tyo tyu
KanaMoji [TA] [TE] [TEi] [TO] [TOu] [TEya] [TEie] [TEyo] [TEyu]

  Shiin to "a, e, i, o, u, ya, ye, yo, yu" no kumiawase de, 108-ko arimasu.

Dai 2-hyou

Hebon cha che chi cho chu
KanaMoji [TIya] [TIe] [TI] [TIyo] [TIyu]
Hebon ja je ji jo ju
KanaMoji [SI"ya] [SI"e] [SI"] [SI"yo] [SI"yu]
Hebon sa se si so su
KanaMoji [SA] [SE] [SUi] [SO] [SU]
Hebon sha she shi sho shu
KanaMoji [SIya] [SIe] [SI] [SIyo] [SIyu]
Hebon tsa tse tsi tso tsu
KanaMoji [TUa] [TUe] [TUi] [TUo] [TU]
Hebon za ze zi zo zu
KanaMoji [SA"] [SE"] [SU"i] [SO"] [SU"]

  Shiin to "a, e, i, o, u" no kumiawase de, 30-ko arimasu.

Dai 3-hyou

Hebon wa we wi wo
KanaMoji [WA] [Ue] [Ui] [Uo]
Hebon gwa gwe gwi gwo
KanaMoji [KU"a] [KU"e] [KU"i] [KU"o]
Hebon kwa kwe kwi kwo
KanaMoji [KUa] [KUe] [KUi] [KUo]

  Shiin to "we, we, wi, wo" no kumiawase de, 12-ko arimasu.

Tokushu Onsetsu

Hebon n q
KanaMoji [N~] [tu]

  Dai 1-hyou, Dai 2-hyou, Dai 3-hyou o awasete, 150-ko ni narimasu. Kore ni haneru-on "n" to tsumaru-on "q" o awasete, Zenbu de 152-ko ni narimasu.