Nihongo no Onsetsu

  Konkai wa Nihongo no Onsetsu wo matome-masu. Nihongo ni wa, "a, e, i, o, u" no Boin, "w, y" no HanBoin, "b, ch, d, f, g, h, j, k, m, n, p, q, r, s, sh, t, ts, z" no Shiin ga ari-masu. Onsetsu wa Shiin de hajimari HanBoin wo hasami Boin de owari-masu. Boin wa Hitsuyou desu ga, Shiin to HanBoin wa Shouryaku deki-masu. Mata, Boin wo Hitsuyou to shinai Tokubetsu na Onsetsu ga ari, sorera wa haneru-on no "n" to tsumaru-on no "q" desu.

Dai 1-hyou

Hebon a e i o u ya ye yo yu
Kana-Moji [A] [E] [I] [O] [U] [YA] [Ie] [YO] [YU]
Hebon ba be bi bo bu bya bye byo byu
Kana-Moji [HA"] [HE"] [HI"] [HO"] [HU"] [HI"ya] [HI"e] [HI"yo] [HI"yu]
Hebon da de di do du dya dye dyo dyu
Kana-Moji [TA"] [TE"] [TE"i] [TO"] [TO"u] [TE"ya] [TE"ie] [TE"yo] [TE"yu]
Hebon fa fe fi fo fu fya fye fyo fyu
Kana-Moji [HUa] [HUe] [HUi] [HUo] [Hu] [HUya] [HUie] [HUyo] [HUyu]
Hebon ga ge gi go gu gya gye gyo gyu
Kana-Moji [KA"] [KE"] [KI"] [KO"] [KU"] [KI"ya] [KI"e] [KI"yo] [KI"yu]
Hebon ha he hi ho hu hya hye hyo hyu
Kana-Moji [HA] [HE] [HI] [HO] [HOu] [HIya] [HIe] [HIyo] [HIyu]
Hebon ka ke ki ko ku kya kye kyo kyu
Kana-Moji [KA] [KE] [KI] [KO] [KU] [KIya] [KIe] [KIyo] [KIyu]
Hebon ma me mi mo mu mya mye myo myu
Kana-Moji [MA] [ME] [MI] [MO] [MU] [MIya] [MIe] [MIyo] [MIyu]
Hebon na ne ni no nu nya nye nyo nyu
Kana-Moji [NA] [NE] [NI] [NO] [NU] [NIya] [NIe] [NIyo] [NIyu]
Hebon pa pe pi po pu pya pye pyo pyu
Kana-Moji [HA'] [HE'] [HI'] [HO'] [HU'] [HI'ya] [HI'e] [HI'yo] [HI'yu]
Hebon ra re ri ro ru rya rye ryo ryu
Kana-Moji [RA] [RE] [RI] [RO] [RU] [RIya] [RIe] [RIyo] [RIyu]
Hebon ta te ti to tu tya tye tyo tyu
Kana-Moji [TA] [TE] [TEi] [TO] [TOu] [TEya] [TEie] [TEyo] [TEyu]

  Shiin to "a, e, i, o, u, ya, ye, yo, yu" no kumiawase de, 108-ko ari-masu.

Dai 2-hyou

Hebon cha che chi cho chu
Kana-Moji [TIya] [TIe] [TI] [TIyo] [TIyu]
Hebon ja je ji jo ju
Kana-Moji [SI"ya] [SI"e] [SI"] [SI"yo] [SI"yu]
Hebon sa se si so su
Kana-Moji [SA] [SE] [SUi] [SO] [SU]
Hebon sha she shi sho shu
Kana-Moji [SIya] [SIe] [SI] [SIyo] [SIyu]
Hebon tsa tse tsi tso tsu
Kana-Moji [TUa] [TUe] [TUi] [TUo] [TU]
Hebon za ze zi zo zu
Kana-Moji [SA"] [SE"] [SU"i] [SO"] [SU"]

  Shiin to "a, e, i, o, u" no kumiawase de, 30-ko ari-masu.

Dai 3-hyou

Hebon wa we wi wo
Kana-Moji [WA] [Ue] [Ui] [Uo]
Hebon gwa gwe gwi gwo
Kana-Moji [KU"a] [KU"e] [KU"i] [KU"o]
Hebon kwa kwe kwi kwo
Kana-Moji [KUa] [KUe] [KUi] [KUo]

  Shiin to "we, we, wi, wo" no kumiawase de, 12-ko ari-masu.

Tokushu Onsetsu

Hebon n q
Kana-Moji [N~] [tu]

  Dai 1-hyou, Dai 2-hyou, Dai 3-hyou wo awasete, 150-ko ni nari-masu. Kore ni haneru-on "n" to tsumaru-on "q" wo awasete, Zenbu de 152-ko ni nari-masu.