Kana-Moji Nyuuryoku-you Roomaji: WA-gyou

  Yomaseru tame no Roomaji de wa, WA-gyou wa, "wa" o nozoki, Gairai-on de nomi tsukawaremasu.

Yomaseru tame no Roomaji

Hebon wa we wi wo
Kana-Moji [WA] [Ue] [Ui] [Uo]

  Tokoro ga, kana-Moji ni wa, Koyuu no WA-gyou [WE][WI][WO] ga arimasu. Hebon-shiki no Kakuchou de wa, korera no Nyuuryoku-Houhou ga arimasen. Nihon-shiki de wa, Koyuu no mono wa atsukaemasu ga, Gairai-on ga atsukaemasen.

Nihon wa we wi wo
Kana-Moji [WA] [WE] [WI] [WO]

Kana-Moji ni utsusu tame no Roomaji

JIS X 4063 wa we wi wo
Kana-Moji [WA] [Ue] [Ui] [WO]
JIS X 4063 whe whi who
Kana-Moji [Ue] [Ui] [Uo]
JIS X 4063 wye wyi
Kana-Moji [WE] [WI]

  JIS X 4063 de wa, Fukuzatsu na kumiawase ni natte imasu. Koyuu no WA-gyou wa "wa, wye, wyi, wo" to nari, Gairai-on wa, "whe, whi, who" to narimasu. "we, wi" wa kana-Moji [WE][WI] de wa naku, Gairai-on no [Ue][Ui] ni wariateraremasu.
  Kana-Moji [WO] o "wo" de arawasu koto wa Kunrei-shiki Dai 2-hyou de kimerarete imasu. Shitagatte, Hebon-shiki de mo Nyuuroyku-ji wa, "wo" o, [Uo] de wa naku, [WO] ni wariateru hou ga yoi deshou. Sono kawari ni, [Uo] ni "who" o wariatemasu.

Hebon wa we wi o
Kana-Moji [WA] [Ue] [Ui] [WO]
Nyuuryoku who
Kana-Moji [Uo]
Nyuuryoku wye wyi wo
Kana-Moji [WE] [WI] [WO]