Kana-Moji Nyuuryoku-you Roomaji: Yotsugana

  Yomaseru tame no Roomaji de wa, yomikata ga onaji na tame, kana-Moji [SI"] to [TI"], [SU"] to [TU"] no Kubetsu wo shi-masen. Kono 4-tsu no kana-Moji no koto wo yotsu-gana to ii-masu.

Yomaseru tame no Roomaji

Hebon ja ji jo ju zu
Kana-Moji [SI"ya] [SI"] [SI"yo] [SI"yu] [SU"]
Kana-Moji [TI"ya] [TI"] [TI"yo] [TI"yu] [TU"]

  Hebon-shiki wa, yomaseru tame no Roomaji na no de, yotsugana wo Kubetsu shi-masen. Kubetsu suru ni wa Nippon-shiki ga Hitsuyou desu.

Kana-Moji ni utsusu tame no Roomaji

Nihon zya zi zyo zyu zu
Kana-Moji [SI"ya] [SI"] [SI"yo] [SI"yu] [SU"]
Nihon dya di dyo dyu du
Kana-Moji [TI"ya] [TI"] [TI"yo] [TI"yu] [TU"]

  Tokoro ga Hebon-shiki de wa, "dya, di, dyo, dyu, du" wa Gairai-on ni wariaterare-masu. To naru to hoka no tsuzuri ga Hitsuyou ni natte ki-masu. "d" wo atama ni tsukete, "dja, dji, djo, dju, dzu" to shite, yotsugana wo Kubetsu shi-masu.

Hebon ja ji jo ju zu
Kana-Moji [SI"ya] [SI"] [SI"yo] [SI"yu] [SU"]
Hebon dya di dyo dyu du
Kana-Moji [TE"ya] [TE"i] [TE"yo] [TE"yu] [TO"u]
Nyuuryoku dja dji djo dju dzu
Kana-Moji [TI"ya] [TI"] [TI"yo] [TI"yu] [TU"]