HA-gyou Tenko-on

  Rekishi-teki-kanazukai de [HA][HE][HI][HO][HU] to tsuzuru kana-Moji wa, "wa, e, i, o, u" to yomu koto ga ari-masu. Korera no yomi wo HA-gyou Tenko-on[*1] to yobi-masu.
  [HA][HE][HI][HO][HU] wa, Heian Jidai yori mae wa "pa, pe, pi, po, pu" to Hatsuon shita kana-Moji desu. Mata, Azuchi-Momoyama Jidai ni wa "fa, fe, fi, fo, fu" datta koto ga Kirisuto-kyou no Bunken de Kakunin sarete i-masu. Soshite, Gotou (Tango no atama) de wa, mada "f" no mama desu ga, Gochuu (Tango no Tochuu) de wa, "wa, we, wi, wo, u" to Hatsuon sarete i-masu. Sarani Edo Jidai ni naru to Gotou de wa "ha, he, hi, ho, fu", Gochuu de wa "wa, e, i, o, u" to nari-masu.
  Korera no Henka wo Daihyou-teki na Jidai-Kubun, Kofun[*2], Heian[*3], Edo[*4] wo mochiite, Seiri shi-masu.

Gotou [HA] [HE] [HI] [HO] [HU]
Kofun pa pe pi po pu
Heian fa fe fi fo fu
Edo ha he hi ho fu
Gochuu [HA] [HE] [HI] [HO] [HU]
Kofun pa pe pi po pu
Heian fa fe fi fo fu
wa we wi wo u
Edo wa e i o u

  Toku ni "pu" kara "fu" wo hete "u" e no Henka wa Eikyou-ryoku ga tsuyoku, "au", "eu", "iu" to iu 2juu-Boin no yomi wo ookiku kaeru koto ni nari-mashita.