Seion to Dakuon

  Nihon-go ni wa Seion to Dakuon no kumiawase ga ari-masu. Kana-Moji wo tsukau toki wa, Dakuten to iu Fugou ni yori, sono kumiawase ga wakariyasui no desu ga, Roomaji da to sono kumiawase ga miezuraku natte i-masu. Tsugi no Teeburu (Table de kumiawase wo matome-masu.

Onso no kumiawase

Seion ch sh f h k s ts t
Dakuon j j b b g z z d
Han-Dakuon p p

Onsetsu no kumiawase

Seion cha chi cho chu sha shi sho shu
Dakuon ja ji jo ju ja ji jo ju
Seion fu ha he hi ho hya hyo hyu
Dakuon bu ba be bi bo bya byo byu
Han-Dakuon pu pa pe pi po pya pyo pyu
Seion ka ke ki ko ku kya kyo kyu
Dakuon ga ge gi go gu gya gyo gyu
Seion sa se so su tsu ta te to
Dakuon za ze zo zu zu da de do