Gensoku to Kyoyou to Kinshi

  Ima made no Naiyou kara, kono Blog no Gensoku to Kyoyou to Kinshi wo Seiri shi-masu.

Dai-Gensoku

  • Hebon-shiki ni shitagai-masu.
  • Chouon no kawari ni "aa, ee, ei, ii, oo, ou, uu" wo tsukai, "ee" to "ei" oyobi "oo" to "ou" no tsukaiwake wa Gendai-kanazukai ni shitagai-masu.

Mijikai oto

Gensoku tsuzuki
Kyoyou tuzuki, tuduki

  Gensoku,   Hebon-shiki de tsuzuri-masu. Kunrei-shiki mo Nippon-shiki mo Kyoyou desu.

Fuzoku-go [HA][HE][WO]

Gensoku Konnichi wa
Kyoyou Konnichi ha

  Gensoku, Fuzoku-go [HA][HE][WO] wa "wa, e, o" to tsuzuri-masu. Sono mama "ha, he, wo" de mo kamai-masen.

Haneru oto (Hatsuon)

Gensoku sanbai
Kyoyou sambai

  Tsune ni "n" to tsuzuri-masu. "mb, mm, mp" no narabi wo tsukatte mo kamai-masen.

Tsumaru oto (Sokuon)

Gensoku iqpai
Kyoyou ippai

  Tsune ni "q" to tsuzuru no ga nozomashii no desu ga, "kk, pp, ss, ssh, tch, tt, tts" no narabi wo tsukatte mo kamai-masen.

Nobasu oto (Chouon)

Gensoku Toukyou, Oosaka
Kyoyou Tôkyô, Tookyoo, Ôsaka
Kinshi Tokyo, Osaka

  Gensoku wa kanazukai ni shitagai-masu. Saakamufurekkusu (=Circumflex) wo Nyuuryoku dekiru nara "â, ê, î, ô, û" mo tsukae-masu. Mata, Boin-ji wo narabete arawashite mo kamai-masen. Ippou, Chouon wo mijikai oto to onaji ni atsukau koto dake wa Zettai ni yurusare-masen. Kore koso Nihon-go wo Hakai suru okonai desu. "Oosaka (Ôsaka)" to "Osaka" to wa, kotonaru Chimei ni nari-masu. "Ôsaka" wo Nyuuryoku dekinai nara "Osaka" to tsuzuranai de, "Oosaka" to tsuzuri-masu.

Kugiru oto (Seimon-Heisa-on)

Gensoku Anqi
Kyoyou An'i
Kinshi Ani

  "An'i" to "Ani" wa Kubetsu subeki Tango desu. Tokoro ga, Aposutorofi (=Apostrophe) wa Kigou na no de habukareru osore ga ari-masu. Sore wo fusegu tame ni mo, Aposutorofi no kawari ni "q" wo tsukai-masu.
  Boin ya HanBoin no mae ni tsumaru oto ga kuru baai wa, "q'" mata wa "qq" to tsuzuri-masu.

  • aq'a → aqqa

  Onaji Boin-ji ga 3-ko Ijou narabu baai wa, "'" mata wa "q" de oto wo kugiri-masu.

  • Fuu'u → Fuuqu (wind and rain)