Fuzoku-go [HA][HE][WO] to yotsu-gana

  Gendai-kanazukai ni wa, [HA][HE][WO][TI"][TU"] to kaite, "wa, e, o, ji, zu" to yomu kana-Moji ga ari-masu. Hebon-shiki de wa, "wa, e, o, ji, zu" to kaki-masu. Kana-Moji de [HA][HE][WO] to kaku no wa Fuzoku-go no mejirushi no tame desu ga, Roomaji de wa, sono kawari ni wakachigaki ga Fuzoku-go no mejirushi ni nari-masu. Kana-Moji de Dakuon [TI"][TU"] wo tsukau no wa, [TI][TU] to Kanren-zukeru tame desu. Hebon-shiki de wa, [TI][TU] ni sorezore "chi, tsu" wo tsukau no de, Dakuon to shite Kanren-zukerarete iru no wa, "ji, zu" desu.