Hyphenation

  Kanji-Jukugo ga narandari, Yamato-kotoba ni yoru Fukugou-go ga narandari suru baai, Haifun (Hyphen) de Imi no katamari wo kirihanasu hou ga yomiyasuku nari-masu. Eigo de wa Haifun wo Hinpan ni tsukau koto wa amari susumerarete i-masen ga, Nihon-go de wa Haifun ga nai to, Takusan no Moji ga tsuranatte shimai. Bunshou ga yomizuraku nari-masu. Haifun wo tsukau kimari wa mada shiborikomete i-masen ga, kono Blog wo tsuzukete iku uchi ni shiborikomi-masu.