Tsumaru oto (Sokuon) no toriatsukai

3. Tsumaru oto wa, Saisho no Shiin-ji wo kasanete arawasu.

  Tsumaru oto wa tsune ni "q" to kakitai tokoro desu ga, tsumaru oto ga Saigo ni kuru Tango wa nai no de, haneru oto to wa Jijou ga kotonari-masu.

 • haneru oto
  • san
  • sankai
  • sanbai
  • sanchuu

"san" to iu Dokuritsu shita Tango ga aru no de, tsune ni "san" to tsuzuri-masu.

 • Tsumaru oto
  • iq, ichi
  • iqkai, ikkai
  • iqpai, ippai
  • iqchuu, itchuu

"iq" to iu Dokuritsu shita Tango wa naku, Dokuritsu shita katachi wa "ichi" na no de, ushiro ni kuru Shiin-ji wo kasane-masu. Nayamashii tokoro desu ga, "kk", "pp", "ss", "ssh", "tch", "tt", "tts" no kumiawase wa sono mama to shi, sore Igai de "q" wo tsukai-masu.

 • Baqgu, Bag
 • Beqdo, Bed

Kari ni Boin-ji ya HanBoin-ji no mae ni tsumaru oto ga kuru baai, "q" no ushiro ni Aposutorofi (Apostrophe) wo oki-masu. Aposutorofi wa "q" ni okikaeru koto ga dekiru no de, sono Kekka, "q" wo kasanete tsuzuri-masu.

 • aq'a → aqqa