Haneru oto (Hatsuon) no toriatsukai

  • 1. Haneru oto wa subete "n" to kaku.
  • 2. Haneru oto wo arawasu "n" to tsugi ni kuru Boin-ji mata wa "y" to wo kirihanasu Hitsuyou ga aru baai ni wa, "n" no tsugi ni "'" wo ireru.

  Haneru oto wa tsune ni "n" de kaki-masu. Totoeba, sakana no "samma" nara, tsune ni kono katachi na no de, Mondai ari-masen ga, Suuji no "san" ni Tai-shite "sankai", "sambai" no you ni "n" to "m" ga Konzai suru no wa Konran no moto ni naru no de, "sanbai" to kaki-masu.

  • sanbai
  • sankai
  • sanma

  Tsugi ni, Boin-ji ka "y" no mae ni oku Aposutorofi (Apostrophe) no kawari ni "q" wo tsukai-masu.

  • fun'iki → funqiki
  • gen'in → genqin
  • kin'youbi → kinqyoubi