Narabekae (Seiretsu)

  Roomaji wo tsukau to iu koto wa, narabekae mo Arufabetto (Alphabet) ni shitagau koto ni nari-masu. Kono Blog de wa ABC Jun de narabekae-masu.