Roomaji de Blog wo hajime-masu

  Roomaji de Blog wo hajime-masu.
  Hebon-shiki wo tsukai, kana-Moji wo Ichimoji-Ichimoji zudu okikae-masu. Chouon ni tai-shite Saakamufurekkusu (Circumflex) ya Makuron (Macron) wo tsukai-masen. Kana-moji de [OU] to kaite areba, sono mama "ou" to tsuzuri-masu. Kana-moji no Chouon-pu wa temae no Boin-ji wo narabe-masu. Tatoeba, [RO - MA] wa "Rooma" no you ni tsuzuri-masu.
  Tsugi ni, kana-Moji de [HA][HE][WO] to kaku Fuzoku-go wa, "wa, e, wo" to tsuzuri-masu. "chi, tsu" ga nigotta oto wa "ji, zu" to kaki, "shi, su" ga nigotta oto to Kubetsu wo shi-masen.
  Nao, kotoba no Yurai wo wakari-yasuku suru tame ni, Kanji-Jukugo to Gairai-go no atama no Moji wo oomoji de kaki-masu. Gairai-go no naka de Original no tsuzuri wo tsukau mono wa Italic-tai de shirushi wo tsuke-masu.