Narabekae

AIUEOVKGSZJTDCQNHBPFMYRW

Moshi, Roomaji de 50onzu no narabi wo arawasu to sureba, Taitoru (Title) no you na narabi ni naru no ka mo shire-masen. Nihion-shiki wo Kijun ni suru to, Boin-ji "AIUEO" de hajimari, Shiin-ji to HanBoin-ji ga "KGSZTDNHBPMYRW" de tsuzuki-m…

Narabekae (Seiretsu)

Roomaji wo tsukau to iu koto wa, narabekae mo Arufabetto (Alphabet) ni shitagau koto ni nari-masu. Kono Blog de wa ABC Jun de narabekae-masu.