Kanjion

Kunqyomi no Ichiran: "NE" de hajimaru yomi

(2019/01/05) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana ne 値根音 nebaru 粘 ru negau 願 u negaü nekasu 寝 kasu neko 猫 nemui 眠 i nemuru 眠 ru nengoro 懇 ro nerau 狙 u neraü neru 寝 ru neru 練 ru netamu 妬 mu

Kunqyomi no Ichiran: "NA" de hajimaru yomi

(2019/01/05) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana nae 苗 naë naeru 萎 eru nagai 永長 i nagameru 眺 meru nagareru 流 reru nagasu 流 su nagekawashii 嘆 kawashii nageka'washii nageku 嘆 ku nageru 投 geru nagomu 和 mu nagoyaka 和 yaka naguru 殴 …

Kunqyomi no Ichiran: "MU" de hajimaru yomi

(2019/01/05) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana mu 六 mugi 麦 mukaeru 迎 eru mukaëru mukashi 昔 mukau 向 kau mukaü mukeru 向 keru muko 婿 mukou 向 kou mukøu muku 向 ku mukuiru 報 iru mune 旨棟胸 muqtsu 六 tsu mura 村 murasaki 紫 murasu 蒸 …

Kunqyomi no Ichiran: "MO" de hajimaru yomi

(2019/01/05) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana mo 喪藻 mochi 餅 mochiiru 用 iru mochi'iru modoru 戻 ru modosu 戻 su moeru 燃 eru moguru 潜 ru momo 桃 monme 匁 mono 物者 moqpara 専 ra moqtomo 最 mo morasu 漏 rasu moreru 漏 reru mori 守森 m…

Kunqyomi no Ichiran: "MI" de hajimaru yomi

(2019/01/05) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana mi 三実身 michi 道 michibiku 導 ku michiru 満 chiru midara 淫 ra midareru 乱 reru midasu 乱 su midori 緑 mieru 見 eru migaku 磨 ku migi 右 mijikai 短 i mijime 惨 me miki 幹 mikotonori 詔 mimi…

Kunqyomi no Ichiran: "ME" de hajimaru yomi

(2019/01/05) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana me 女目芽雌 megumu 恵 mu meguru 巡 ru meshi 飯 mesu 召 su mesu 雌 mezurashii 珍 shii me'zurashii

Kunqyomi no Ichiran: "MA" de hajimaru yomi

(2019/01/05) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana ma 真間 maboroshi 幻 machi 町街 mado 窓 madou 惑 u madoü mae 前 maë magaru 曲 garu mageru 曲 geru magirasu 紛 rasu magirawashii 紛 rawashii magira'washii magirawasu 紛 rawasu magira'wasu magi…

Kunqyomi no Ichiran: "KU" de hajimaru yomi

(2019/01/05) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana kubaru 配 ru kubi 首 kuchi 口 kuchibiru 唇 kuchiru 朽 chiru kuda 管 kudakeru 砕 keru kudaku 砕 ku kudaru 下 ru kudasaru 下 saru kudasu 下 su kuiru 悔 iru kujira 鯨 ku'jira kuki 茎 kuma 熊 kum…

Kunqyomi no Ichiran: "KO" de hajimaru yomi

(2019/01/05) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana ko 子小粉 kobamu 拒 mu kobushi 拳 koe 声 ko'e koe 肥 koeru 肥超越 eru kogareru 焦 gareru kogasu 焦 gasu kogeru 焦 geru kogoeru 凍 eru koi 恋 koï koi 濃 i koishii 恋 shii koïshii kokono 九 kok…

Kunqyomi no Ichiran: "KI" de hajimaru yomi

(2019/01/05) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana ki 木生黄 kiba 牙 kibishii 厳 shii kieru 消 eru kikoeru 聞 koeru kiku 利効聞聴 ku kimaru 決 maru kimeru 決 meru kimi 君 kimo 肝 kinu 絹 kirau 嫌 u kiraü kireru 切 reru kiri 霧 kiru 切斬 ru ki…

Kunqyomi no Ichiran: "KE" de hajimaru yomi

(2019/01/05) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana ke 毛 kegarawashii 汚 rawashii kegara'washii kegareru 汚 reru kegasu 汚 su kemono 獣 kemui 煙 i kemuri 煙 kemuru 煙 ru keru 蹴 ru kesu 消 su keta 桁 kewashii 険 shii ke'washii kezuru 削 ru ke…

Kunqyomi no Ichiran: "KA" de hajimaru yomi

(2019/01/05) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana ka 日蚊香 kabe 壁 kabu 株 kado 角門 kaerimiru 省顧 miru kaërimiru kaeru 代変換替 eru kaëru kaeru 帰返 ru kaëru kaesu 帰返 su kaësu kagami 鏡 kagayaku 輝 ku kage 影陰 kageru 陰 ru kagi 鍵 kagi…

Kunqyomi no Ichiran: "J" de hajimaru yomi

(2019/01/05) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana ji 路 'ji

Kunqyomi no Ichiran: "I" de hajimaru yomi

(2019/01/05) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana i 井 'i ichi 市 ichijirushii 著 shii idaku 抱 ku idomu 挑 mu ie 家 ië ieru 癒 eru ikaru 怒 ru ikasu 生 kasu ike 池 ikeru 生 keru iki 息粋 ikidooru 憤 ru ikidoöru ikioi 勢 i ikiöï ikiru 生 kir…

Kunqyomi no Ichiran: "HO" de hajimaru yomi

(2019/01/05) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana ho 帆穂 hodo 程 hodokosu 施 su hogaraka 朗 raka hoka 他外 hoko 矛 hokorobiru 綻 biru hokoru 誇 ru homare 誉 re homeru 褒 meru hone 骨 honoo 炎 honoö hoo 頬 hoö hoqsuru 欲 suru hora 洞 hori 堀…

Kunqyomi no Ichiran: "HI" de hajimaru yomi

(2018/11/17) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana hi 日氷火灯 hibiku 響 ku hidari 左 hieru 冷 eru higashi 東 hiideru 秀 deru hiji 肘 hi'ji hikaeru 控 eru hikaëru hikari 光 hikaru 光 ru hikeru 引 keru hiki 匹 hikiiru 率 iru hiki'iru hiku 引弾…

Kunqyomi no Ichiran: "HE" de hajimaru yomi

(2018/11/17) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana hebi 蛇 hedataru 隔 taru hedateru 隔 teru herasu 減 rasu heru 減 ru heru 経 ru

Kunqyomi no Ichiran: "HA" de hajimaru yomi

(2018/11/17) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana ha 刃歯端羽葉 haba 幅 habamu 阻 mu habuku 省 ku hachi 蜂 hada 肌 hadaka 裸 hae 栄 e haeru 映栄生 eru hagane 鋼 hagareru 剥 gareru hagasu 剥 gasu hagemasu 励 masu hagemu 励 mu hageru 剥 geru h…

Kunqyomi no Ichiran: "G" de hajimaru yomi

(2018/11/17) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana gake 崖 gara 柄 gawa 側 ga'wa

Kunqyomi no Ichiran: "F" de hajimaru yomi

(2018/11/17) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana fuchi 縁 fuda 札 fude 筆 fue 笛 fueru 増殖 eru fuji 藤 fukai 深 i fukamaru 深 maru fukameru 深 meru fukasu 更 kasu fukeru 更老 keru fuku 吹噴拭 ku fukumeru 含 meru fukumu 含 mu fukuramu 膨 ra…

Kunqyomi no Ichiran: "E" de hajimaru yomi

(2018/11/17) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana e 柄江 e 重 ë e 餌 'e eda 枝 egaku 描 ku 'egaku emu 笑 mu 'emu erabu 選 bu erai 偉 i eri 襟 eru 得獲 ru esa 餌 'esa

Kunqyomi no Ichiran: "D" de hajimaru yomi

(2018/11/17) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana daku 抱 ku damaru 黙 ru dare 誰 dasu 出 su deru 出 ru donburi 丼 dono 殿 doro 泥

Kunqyomi no Ichiran: "C" de hajimaru yomi

(2018/11/17) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana chi 乳千血 chi'jimaru 縮 maru chi'jimeru 縮 meru chi'jimu 縮 mu chi'jirasu 縮 rasu chi'jireru 縮 reru chichi 乳父 chigaeru 違 eru chigaëru chigau 違 u chigaü chigiru 契 ru chiisai 小 sai chiï…

Kunqyomi no Ichiran: "B" de hajimaru yomi

(2018/11/17) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana ba 場 bakasu 化 kasu bakeru 化 keru be 辺 beni 紅 buta 豚

Kunqyomi no Ichiran: "A" de hajimaru yomi

(2018/11/17) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana abaku 暴 ku abareru 暴 reru abiru 浴 biru abiseru 浴 biseru abunai 危 nai abura 油脂 agaru 上挙揚 garu ageru 上挙揚 geru ago 顎 ai 相 aï ai 藍 a'i aida 間 aïda aji 味 a'ji ajiwau 味 wau a'ji'…

Kanjion no Ichiran: "Z" de hajimaru oto

(2018/02/18) -chi -i -ki -ku -n -q -tsu -u za za zai zaku zan zaq zatsu ze ze zei zen zeq zetsu zo zo zoku zon zoq zou zu zu zui zuu "Z" de hajimaru Kanjion wa 19-ko desu.(2018/07/23), (2018/08/09) -chi -i -ki -ku -n -q -tsu -u -ü za za za…

Kanjion no Ichiran: "Y" de hajimaru oto

(2018/02/18) -chi -i -ki -ku -n -q -tsu -u ya ya yaku yaq yo yo yoku you yu yu yui yuu "Y" de hajimaru Kanjion wa 9-ko desu.(2018/07/23), (2018/08/09) -chi -i -ki -ku -n -q -tsu -u -ü ya ya yaku yaq yøu yo yo yoku you yu yu yui yuu (e) yöu…

Kanjion no Ichiran: "W" de hajimaru oto

(2018/02/18) -chi -i -ki -ku -n -q -tsu -u wa wa wai waku wan "W" de hajimaru Kanjion wa 4-ko desu.(2018/07/23) -chi -i -ki -ku -n -q -tsu -u wa wa wai waku wan 'wa 'wa Rekishiteki kanazukai de wa 5-ko desu. wa [WA] 和話 'wa [HA] 把 wai [W…

Kanjion no Ichiran: "U" de hajimaru oto

(2018/02/18) -chi -i -ki -ku -n -q -tsu -u u u un utsu "U" de hajimaru Kanjion wa 3-ko desu.(2018/07/23) Rekishiteki kanazukai de mo 3-ko desu. u [U] 右宇有羽雨 un [U N~] 運雲 utsu [U TU] 鬱

Kanjion no Ichiran: "T" de hajimaru oto

(2018/02/18) -chi -i -ki -ku -n -q -tsu -u ta ta tai taku tan taq tatsu te tei teki ten teq tetsu to to toku ton toq totsu tou tsu tsu tsui tsuu "T" de hajimaru Kanjion wa 20-ko desu.(2018/07/23), (2018/08/09) -chi -i -ki -ku -n -q -tsu -u…