Kanjion

Kunqyomi no Ichiran: "SH" de hajimaru yomi

(2019/04/28) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana shiawase 幸 se shia'wase shiba 芝 shibaru 縛 ru shiboru 搾絞 ru shibu 渋 shibui 渋 i shiburu 渋 ru shigeru 茂 ru shiiru 強 iru shiïru shiitageru 虐 geru shiïtageru shika 鹿 shikaru 叱 ru shik…

Kunqyomi no Ichiran: "SE" de hajimaru yomi

(2019/04/28) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana se 瀬背 sebamaru 狭 maru sebameru 狭 meru sei 背 seki 関 semai 狭 i semaru 迫 ru semeru 攻責 meru seru 競 ru

Kunqyomi no Ichiran: "SA" de hajimaru yomi

(2019/04/28) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana sabaku 裁 ku sabi 寂 sabireru 寂 reru sabishii 寂 shii sachi 幸 sadaka 定 ka sadamaru 定 maru sadameru 定 meru saegiru 遮 ru saëgiru sagaru 下 garu sagasu 捜探 su sageru 下提 geru sagesumu 蔑…

Kunqyomi no Ichiran: "O" de hajimaru yomi

(2019/04/28) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana o 小尾緒雄 'o obi 帯 obiru 帯 biru obiyakasu 脅 kasu oboeru 覚 eru oboreru 溺 reru ochiiru 陥 ru ochiru 落 chiru odayaka 穏 yaka odokasu 脅 kasu odori 踊 ri 'odori odorokasu 驚 kasu odoroku …

Kunqyomi no Ichiran: "NU" de hajimaru yomi

(2019/01/05) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana nugeru 脱 geru nugu 脱 gu nuguu 拭 u nuguü nukaru 抜 karu nukasu 抜 kasu nukeru 抜 keru nuku 抜 ku numa 沼 nuno 布 nuru 塗 ru nushi 主 nusumu 盗 mu nuu 縫 u nuü

Kunqyomi no Ichiran: "NO" de hajimaru yomi

(2019/01/05) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana no 野 nobasu 伸延 basu noberu 伸延述 beru nobiru 伸延 biru noboru 上昇登 ru noboseru 上 seru nobosu 上 su nochi 後 nodo 喉 nogareru 逃 reru nogasu 逃 su noki 軒 nokoru 残 ru nokosu 残 su nomu…

Kunqyomi no Ichiran: "NI" de hajimaru yomi

(2019/01/05) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana ni 荷 nibui 鈍 i niburu 鈍 ru nieru 煮 eru nigai 苦 i nigaru 苦 ru nigasu 逃 gasu nigeru 逃 geru nigiru 握 ru nigoru 濁 ru nigosu 濁 su nii 新 niï niji 虹 nikui 憎 i nikumu 憎 mu nikurashii …

Kunqyomi no Ichiran: "NE" de hajimaru yomi

(2019/01/05) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana ne 値根音 nebaru 粘 ru negau 願 u negaü nekasu 寝 kasu neko 猫 nemui 眠 i nemuru 眠 ru nengoro 懇 ro nerau 狙 u neraü neru 寝 ru neru 練 ru netamu 妬 mu

Kunqyomi no Ichiran: "NA" de hajimaru yomi

(2019/01/05) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana nae 苗 naë naeru 萎 eru nagai 永長 i nagameru 眺 meru nagareru 流 reru nagasu 流 su nagekawashii 嘆 kawashii nageka'washii nageku 嘆 ku nageru 投 geru nagomu 和 mu nagoyaka 和 yaka naguru 殴 …

Kunqyomi no Ichiran: "MU" de hajimaru yomi

(2019/01/05) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana mu 六 mugi 麦 mukaeru 迎 eru mukaëru mukashi 昔 mukau 向 kau mukaü mukeru 向 keru muko 婿 mukou 向 kou mukøu muku 向 ku mukuiru 報 iru mune 旨棟胸 muqtsu 六 tsu mura 村 murasaki 紫 murasu 蒸 …

Kunqyomi no Ichiran: "MO" de hajimaru yomi

(2019/01/05) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana mo 喪藻 mochi 餅 mochiiru 用 iru mochi'iru modoru 戻 ru modosu 戻 su moeru 燃 eru moguru 潜 ru momo 桃 monme 匁 mono 物者 moqpara 専 ra moqtomo 最 mo morasu 漏 rasu moreru 漏 reru mori 守森 m…

Kunqyomi no Ichiran: "MI" de hajimaru yomi

(2019/01/05) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana mi 三実身 michi 道 michibiku 導 ku michiru 満 chiru midara 淫 ra midareru 乱 reru midasu 乱 su midori 緑 mieru 見 eru migaku 磨 ku migi 右 mijikai 短 i mijime 惨 me miki 幹 mikotonori 詔 mimi…

Kunqyomi no Ichiran: "ME" de hajimaru yomi

(2019/01/05) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana me 女目芽雌 megumu 恵 mu meguru 巡 ru meshi 飯 mesu 召 su mesu 雌 mezurashii 珍 shii me'zurashii

Kunqyomi no Ichiran: "MA" de hajimaru yomi

(2019/01/05) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana ma 真間 maboroshi 幻 machi 町街 mado 窓 madou 惑 u madoü mae 前 maë magaru 曲 garu mageru 曲 geru magirasu 紛 rasu magirawashii 紛 rawashii magira'washii magirawasu 紛 rawasu magira'wasu magi…

Kunqyomi no Ichiran: "KU" de hajimaru yomi

(2019/01/05) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana kubaru 配 ru kubi 首 kuchi 口 kuchibiru 唇 kuchiru 朽 chiru kuda 管 kudakeru 砕 keru kudaku 砕 ku kudaru 下 ru kudasaru 下 saru kudasu 下 su kuiru 悔 iru kujira 鯨 ku'jira kuki 茎 kuma 熊 kum…

Kunqyomi no Ichiran: "KO" de hajimaru yomi

(2019/01/05) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana ko 子小粉 kobamu 拒 mu kobushi 拳 koe 声 ko'e koe 肥 koeru 肥超越 eru kogareru 焦 gareru kogasu 焦 gasu kogeru 焦 geru kogoeru 凍 eru koi 恋 koï koi 濃 i koishii 恋 shii koïshii kokono 九 kok…

Kunqyomi no Ichiran: "KI" de hajimaru yomi

(2019/01/05) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana ki 木生黄 kiba 牙 kibishii 厳 shii kieru 消 eru kikoeru 聞 koeru kiku 利効聞聴 ku kimaru 決 maru kimeru 決 meru kimi 君 kimo 肝 kinu 絹 kirau 嫌 u kiraü kireru 切 reru kiri 霧 kiru 切斬 ru ki…

Kunqyomi no Ichiran: "KE" de hajimaru yomi

(2019/01/05) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana ke 毛 kegarawashii 汚 rawashii kegara'washii kegareru 汚 reru kegasu 汚 su kemono 獣 kemui 煙 i kemuri 煙 kemuru 煙 ru keru 蹴 ru kesu 消 su keta 桁 kewashii 険 shii ke'washii kezuru 削 ru ke…

Kunqyomi no Ichiran: "KA" de hajimaru yomi

(2019/01/05) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana ka 日蚊香 kabe 壁 kabu 株 kado 角門 kaerimiru 省顧 miru kaërimiru kaeru 代変換替 eru kaëru kaeru 帰返 ru kaëru kaesu 帰返 su kaësu kagami 鏡 kagayaku 輝 ku kage 影陰 kageru 陰 ru kagi 鍵 kagi…

Kunqyomi no Ichiran: "J" de hajimaru yomi

(2019/01/05) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana ji 路 'ji

Kunqyomi no Ichiran: "I" de hajimaru yomi

(2019/01/05) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana i 井 'i ichi 市 ichijirushii 著 shii idaku 抱 ku idomu 挑 mu ie 家 ië ieru 癒 eru ikaru 怒 ru ikasu 生 kasu ike 池 ikeru 生 keru iki 息粋 ikidooru 憤 ru ikidoöru ikioi 勢 i ikiöï ikiru 生 kir…

Kunqyomi no Ichiran: "HO" de hajimaru yomi

(2019/01/05) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana ho 帆穂 hodo 程 hodokosu 施 su hogaraka 朗 raka hoka 他外 hoko 矛 hokorobiru 綻 biru hokoru 誇 ru homare 誉 re homeru 褒 meru hone 骨 honoo 炎 honoö hoo 頬 hoö hoqsuru 欲 suru hora 洞 hori 堀…

Kunqyomi no Ichiran: "HI" de hajimaru yomi

(2018/11/17) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana hi 日氷火灯 hibiku 響 ku hidari 左 hieru 冷 eru higashi 東 hiideru 秀 deru hiji 肘 hi'ji hikaeru 控 eru hikaëru hikari 光 hikaru 光 ru hikeru 引 keru hiki 匹 hikiiru 率 iru hiki'iru hiku 引弾…

Kunqyomi no Ichiran: "HE" de hajimaru yomi

(2018/11/17) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana hebi 蛇 hedataru 隔 taru hedateru 隔 teru herasu 減 rasu heru 減 ru heru 経 ru

Kunqyomi no Ichiran: "HA" de hajimaru yomi

(2018/11/17) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana ha 刃歯端羽葉 haba 幅 habamu 阻 mu habuku 省 ku hachi 蜂 hada 肌 hadaka 裸 hae 栄 e haeru 映栄生 eru hagane 鋼 hagareru 剥 gareru hagasu 剥 gasu hagemasu 励 masu hagemu 励 mu hageru 剥 geru h…

Kunqyomi no Ichiran: "G" de hajimaru yomi

(2018/11/17) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana gake 崖 gara 柄 gawa 側 ga'wa

Kunqyomi no Ichiran: "F" de hajimaru yomi

(2018/11/17) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana fuchi 縁 fuda 札 fude 筆 fue 笛 fueru 増殖 eru fuji 藤 fukai 深 i fukamaru 深 maru fukameru 深 meru fukasu 更 kasu fukeru 更老 keru fuku 吹噴拭 ku fukumeru 含 meru fukumu 含 mu fukuramu 膨 ra…

Kunqyomi no Ichiran: "E" de hajimaru yomi

(2018/11/17) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana e 柄江 e 重 ë e 餌 'e eda 枝 egaku 描 ku 'egaku emu 笑 mu 'emu erabu 選 bu erai 偉 i eri 襟 eru 得獲 ru esa 餌 'esa

Kunqyomi no Ichiran: "D" de hajimaru yomi

(2018/11/17) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana daku 抱 ku damaru 黙 ru dare 誰 dasu 出 su deru 出 ru donburi 丼 dono 殿 doro 泥

Kunqyomi no Ichiran: "C" de hajimaru yomi

(2018/11/17) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana chi 乳千血 chi'jimaru 縮 maru chi'jimeru 縮 meru chi'jimu 縮 mu chi'jirasu 縮 rasu chi'jireru 縮 reru chichi 乳父 chigaeru 違 eru chigaëru chigau 違 u chigaü chigiru 契 ru chiisai 小 sai chiï…