Kanjion

Kunqyomi no Ichiran: "A" de hajimaru yomi

(2018/11/17) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana abaku 暴 ku abareru 暴 reru abiru 浴 biru abiseru 浴 biseru abunai 危 nai abura 油脂 agaru 上挙揚 garu ageru 上挙揚 geru ago 顎 ai 相 aï ai 藍 a'i aida 間 aïda aji 味 a'ji ajiwau 味 wau a'ji'…

Kanjion no Ichiran: "Z" de hajimaru oto

(2018/02/18) -chi -i -ki -ku -n -q -tsu -u za za zai zaku zan zaq zatsu ze ze zei zen zeq zetsu zo zo zoku zon zoq zou zu zu zui zuu "Z" de hajimaru Kanjion wa 19-ko desu.(2018/07/23), (2018/08/09) -chi -i -ki -ku -n -q -tsu -u -ü za za za…

Kanjion no Ichiran: "Y" de hajimaru oto

(2018/02/18) -chi -i -ki -ku -n -q -tsu -u ya ya yaku yaq yo yo yoku you yu yu yui yuu "Y" de hajimaru Kanjion wa 9-ko desu.(2018/07/23), (2018/08/09) -chi -i -ki -ku -n -q -tsu -u -ü ya ya yaku yaq yøu yo yo yoku you yu yu yui yuu (e) yöu…

Kanjion no Ichiran: "W" de hajimaru oto

(2018/02/18) -chi -i -ki -ku -n -q -tsu -u wa wa wai waku wan "W" de hajimaru Kanjion wa 4-ko desu.(2018/07/23) -chi -i -ki -ku -n -q -tsu -u wa wa wai waku wan 'wa 'wa Rekishiteki kanazukai de wa 5-ko desu. wa [WA] 和話 'wa [HA] 把 wai [W…

Kanjion no Ichiran: "U" de hajimaru oto

(2018/02/18) -chi -i -ki -ku -n -q -tsu -u u u un utsu "U" de hajimaru Kanjion wa 3-ko desu.(2018/07/23) Rekishiteki kanazukai de mo 3-ko desu. u [U] 右宇有羽雨 un [U N~] 運雲 utsu [U TU] 鬱

Kanjion no Ichiran: "T" de hajimaru oto

(2018/02/18) -chi -i -ki -ku -n -q -tsu -u ta ta tai taku tan taq tatsu te tei teki ten teq tetsu to to toku ton toq totsu tou tsu tsu tsui tsuu "T" de hajimaru Kanjion wa 20-ko desu.(2018/07/23), (2018/08/09) -chi -i -ki -ku -n -q -tsu -u…

Kanjion no Ichiran: "S" de hajimaru oto

(2018/02/18) -chi -i -ki -ku -n -q -tsu -u sa sa sai saku san saq satsu se se sei seki sen seq setsu sha sha shaku shaq shi shi shichi shii shiki shin shiq shitsu sho sho shoku shoq shou shu shu shuku shun shuq shutsu shuu so so soku son s…

Kanjion no Ichiran: "R" de hajimaru oto

(2018/02/18) -chi -i -ki -ku -n -q -tsu -u ra ra rai raku ran raq ratsu re rei reki ren req retsu ri ri richi riki riku rin riq ritsu ro ro roku ron roq rou ru ru rui rya ryaku ryo ryo ryoku ryou ryu ryuu "R" de hajimaru Kanjion wa 30-ko d…

Kanjion no Ichiran: "P" de hajimaru oto

(2018/02/18) -chi -i -ki -ku -n -q -tsu -u pa pa pai paku pan patsu pe pei peki pen pi pi pin pitsu po po pon pou pu pu puku pun puu pya pyaku pyo pyou "P" de hajimaru Kanjion wa 20-ko desu.(2018/07/23), (2018/08/09) -chi -i -ki -ku -n -q …

Kanjion no Ichiran: "O" de hajimaru oto

(2018/02/18) -chi -i -ki -ku -n -q -tsu -u o o oku on otsu ou "O" de hajimaru Kanjion wa 5-ko desu.(2018/07/22), (2018/08/09) -chi -i -ki -ku -n -q -tsu -u -ü o oku on otsu ou 'o 'o 'oku 'on 'ou (a) øu øü (wa) 'øu Rekishiteki kanazukai de …

Kanjion no Ichiran: "N" de hajimaru oto

(2018/02/18) -chi -i -ki -ku -n -q -tsu -u na na nai nan naq ne nei nen neq netsu ni ni nichi niku nin niq no nou nya nyaku nyo nyo nyou nyu nyuu "N" de hajimaru Kanjion wa 18-ko desu.(2018/07/22), (2018/08/09) -chi -i -ki -ku -n -q -tsu -…

Kanjion no Ichiran: "M" de hajimaru oto

(2018/02/18) -chi -i -ki -ku -n -q -tsu -u ma ma mai maku man maq matsu me mei men metsu mi mi min miq mitsu mo mo moku mon moq motsu mou mu mu mya myaku myo myou "M" de hajimaru Kanjion wa 22-ko desu.(2018/07/22), (2018/08/09) -chi -i -ki…

Kanjion no Ichiran: "K" de hajimaru oto

(2018/02/18) -chi -i -ki -ku -n -q -tsu -u ka ka kai kaku kan kaq katsu ke ke kei ken keq ketsu ki ki kichi kiku kin kiq kitsu ko ko koku kon koq kotsu kou ku ku kun kuq kutsu kuu kya kya kyaku kyaq kyo kyo kyoku kyou kyu kyuu "K" de hajim…

Kanjion no Ichiran: "J" de hajimaru oto

(2018/02/18) -chi -i -ki -ku -n -q -tsu -u ja ja jaku jaq ji ji jichi jiki jiku jin jiq jitsu jo jo joku jou ju ju juku jun juq jutsu juu "J" de hajimaru Kanjion wa 19-ko desu.(2018/07/22), (2018/08/09) -chi -i -ki -ku -n -q -tsu -u -ü ja …

Kanjion no Ichiran: "I" de hajimaru oto

(2018/02/18) -chi -i -ki -ku -n -q -tsu -u i i ichi iki iku in iq itsu "I" de hajimaru Kanjion wa 7-ko desu.(2018/07/22) -chi -i -ki -ku -n -q -tsu -u i i ichi iku in iq itsu 'i 'i 'iki 'in Rekishiteki kanazukai de wa 9-ko desu. i [I] 以依…

Kanjion no Ichiran: "H" de hajimaru oto

(2018/02/18) -chi -i -ki -ku -n -q -tsu -u ha ha hachi hai haku han haq hatsu he hei heki hen hi hi hin hiq hitsu ho ho hoku hon hoq hou hya hyaku hyaq hyo hyou "H" de hajimaru Kanjion wa 22-ko desu.(2018/07/22), (2018/08/09) -chi -i -ki -…

Kanjion no Ichiran: "G" de hajimaru oto

(2018/02/18) -chi -i -ki -ku -n -q -tsu -u ga ga gai gaku gan gaq gatsu ge ge gei geki gen geq getsu gi gi giku gin go go goku gon gou gu gu gun guu gya gya gyaku gyaq gyo gyo gyoku gyou gyu gyuu "G" de hajimaru Kanjion wa 29-ko desu.(2018…

Kanjion no Ichiran: "F" de hajimaru oto

(2018/02/18) -chi -i -ki -ku -n -q -tsu -u fu fu fuku fun fuq futsu fuu "F" de hajimaru Kanjion wa 6-ko desu.(2018/07/22) Rekishiteki kanazukai de mo 6-ko desu. fu [HU] 不付夫婦富布府怖扶敷普歩浮父祖符腐膚訃譜負賦赴附風 fuku [HU KU] 伏副幅…

Kanjion no Ichiran: "E" de hajimaru oto

(2018/02/18) -chi -i -ki -ku -n -q -tsu -u e e ei eki en eq etsu "E" de hajimaru Kanjion wa 6-ko desu.(2018/07/22) -chi -i -ki -ku -n -q -tsu -u e e ei eki en eq etsu 'e 'e 'ei 'en 'eq 'etsu Rekishiteki kanazukai de wa 11-ko desu. e [E] 依…

Kanjion no Ichiran: "D" de hajimaru oto

(2018/02/18) -chi -i -ki -ku -n -q -tsu -u da da dai daku dan daq datsu de de dei deki den do do doku don dou "D" de hajimaru Kanjion wa 13-ko desu.(2018/07/22), (2018/08/09) -chi -i -ki -ku -n -q -tsu -u -ü da da dai daku dan daq datsu dø…

Kanjion no Ichiran: "C" de hajimaru oto

(2018/02/18) -chi -i -ki -ku -n -q -tsu -u cha cha chaku chi chi chiku chin chiq chitsu cho cho choku choq chou chu chuu "C" de hajimaru Kanjion wa 12-ko desu.(2018/07/22), (2018/08/09) -chi -i -ki -ku -n -q -tsu -u -ü cha cha chaku chøu c…

Kanjion no Ichiran: "B" de hajimaru oto

(2018/02/18) -chi -i -ki -ku -n -q -tsu -u ba ba bachi bai baku ban baq batsu be bei ben beq betsu bi bi bin bo bo boku bon boq botsu bou bu bu bun buq butsu bya byaku byo byou "B" de hajimaru Kanjion wa 25-ko desu.(2018/07/21), (2018/08/0…

Kanjion no Ichiran: "A" de hajimaru oto

(2018/02/18) -chi -i -ki -ku -n -q -tsu -u a a ai aku an aq atsu "A" de hajimaru Kanjion wa 6-ko desu.(2018/07/21) Rekishiteki kanazukai de mo 6-ko desu. a [A] 亜 ai [A I] 哀愛挨曖 aku [A KU] 悪握 an [A N~] 安暗案行 aq [A tu] 圧 atsu [A TU]…

Kanjion no Ichiran

(2018/02/18) Jouyou-Kanji-hyou ni wa 4668-ko no Kanji-Jukugo ga Teigi sarete i-masu. Kono naka de Onqyomi dake kazoeru to 375-ko no kotonaru Kanjion ga ari-masu. Sorera wo subete Shoukai shi-masu(2018/07/21) Rekishiteki kanazukai de wa 468…