Kanazukai

Wogura Hyakunin Issyu

"Wogura Hyakunin Issyu" o Shoukai shi-masu. 1. Tendi Tenwau Aki no ta no kariho no iho no toma wo arami wa ga koromode ha tuyu ni nuretutu 2. Ditou Tenwau Haru sugite natu kinikerasi sirotahe no koromo hosu tehu ama no kaguyama 3. Kakinomo…

HA-gyou Tenko-on

Rekishi-teki-kanazukai de [HA][HE][HI][HO][HU] to tsuzuru kana-Moji wa, "wa, e, i, o, u" to yomu koto ga ari-masu. Korera no yomi o HA-gyou Tenko-on[*1] to yobi-masu. [HA][HE][HI][HO][HU] wa, Heian Jidai yori mae wa "pa, pe, pi, po, pu" t…

Rekishi-teki kanazukai

Nihon-go o kataru ni wa Rekishi-teki-kanazukai no Chishiki mo Hitsuyou desu. Rekishi-teki-kanazukai ni wa Nihon-shiki Roomaji o tsukai-masu. Ippou, Gendai-kanazukai ni wa Hebon-shiki Roomaji o tsukai-masu. Iroha uta Rekishi-teki Iro ha ni…