Kakiutsushi

Nippon-koku Kenpou: Dai 4-shou (61-64)

(2019/02/17) Nipponkoku Kenpou: Dai 4-shou (61-64) - Roomaji Blog Wepimosezu Nippon-koku-Kenpou日本国憲法: Dai第 4-shou章: Kokkai国会 (61-64) Dai第 61-jou条: Jouyaku条約 no Teiketsu締結 ni Hitsuyou必要 na Kokkai国会 no Shounin承認 ni tsuit…

Nippon-koku Kenpou: Dai 4-shou (56-60)

(2019/02/17) Nipponkoku Kenpou: Dai 4-shou (56-60) - Roomaji Blog Wepimosezu Nippon-koku-Kenpou日本国憲法: Dai第 4-shou章: Kokkai国会 (56-60) Dai第 56-jou条: Ryou-Giin両議院 wa, ono-ono sono Sou-Giin総議員 no 3-bun分 no 1 Ijou以上 no Shuss…

Nippon-koku Kenpou: Dai 4-shou (51-55)

(2019/02/17) Nipponkoku Kenpou: Dai 4-shou (51-55) - Roomaji Blog Wepimosezu Nippon-koku-Kenpou日本国憲法: Dai第 4-shou章: Kokkai国会 (51-55) Dai第 51-jou条: Ryou-Giin両議院 no Giin議員 wa, Giin議院 de okonatta Enzetsu演説, Touron討論 mata…

Nippon-koku Kenpou: Dai 4-shou (46-50)

(2019/02/17) Nipponkoku Kenpou: Dai 4-shou (46-50) - Roomaji Blog Wepimosezu Nippon-koku-Kenpou日本国憲法: Dai第 4-shou章: Kokkai国会 (46-50) Dai第 46-jou条: San-Giin-Giin参議院議員 no Ninki任期 wa, 6-nen年 to shi, 3-nen年-goto ni Giin議員…

Nippon-koku Kenpou: Dai 4-shou (41-45)

(2019/02/17) Nipponkoku Kenpou: Dai 4-Shou (41-45) - Roomaji Blog Wepimosezu Nippon-koku-Kenpou日本国憲法: Dai第 4-shou章: Kokkai国会 (41-45) Dai第 41-jou条: Kokkai国会 wa, Kokken国権 no Saikou-Kikan最高機関 de atte, kuni no Yuiitsu唯一 no…

Nippon-koku Kenpou: Dai 3-shou (36-40)

(2019/02/12) Nipponkoku Kenpou: Dai 3-Shou (36-40) - Roomaji Blog Wepimosezu Nippon-koku-Kenpou日本国憲法: Dai第 3-shou章: Kokumin国民 no Kenri権利 oyobi Gimu義務 (36-40) Dai第 36-jou条: Koumu-in公務員 ni yoru Goumon拷問 oyobi Zangyaku残虐…

Nippon-koku Kenpou: Dai 3-shou (31-35)

(2019/02/12) Nipponkoku Kenpou: Dai 3-Shou (31-35) - Roomaji Blog Wepimosezu Nippon-koku-Kenpou日本国憲法: Dai第 3-shou章: Kokumin国民 no Kenri権利 oyobi Gimu義務 (31-35) Dai第 31-jou条: Nanpito mo, Houritsu法律 no sadameru tetuzuki ni yor…

Nippon-koku Kenpou: Dai 3-shou (26-30)

(2019/02/12) Nipponkoku Kenpou: Dai 3-Shou (26-30) - Roomaji Blog Wepimosezu Nippon-koku-Kenpou日本国憲法: Dai第 3-shou章: Kokumin国民 no Kenri権利 oyobi Gimu義務 (26-30) Dai第 26-jou条: Subete Kokumin国民 wa, Houritsu法律 no sadameru toko…

Nippon-koku Kenpou: Dai 3-shou (21-25)

(2019/02/11) Nipponkoku Kenpou: Dai 3-Shou (21-25) - Roomaji Blog Wepimosezu Nippon-koku-Kenpou日本国憲法: Dai第 3-shou章: Kokumin国民 no Kenri権利 oyobi Gimu義務 (21-25) Dai第 21-jou条: Shuukai集会, Kessha結社 oyobi Genron言論, Shuppan出…

Nippon-koku Kenpou: Dai 3-shou (16-20)

(2019/02/11) Nipponkoku Kenpou: Dai 3-Shou (16-20) - Roomaji Blog Wepimosezu Nippon-koku-Kenpou日本国憲法: Dai第 3-shou章: Kokumin国民 no Kenri権利 oyobi Gimu義務 (16-20) Dai第 16-jou条: Nanpito mo, Songai損害 no Kyuusai救済, Koumu-in公務…

Nippon-koku Kenpou: Dai 3-shou (10-15)

(2019/02/11) Nipponkoku Kenpou: Dai 3-shou (10-15) - Roomaji Blog Wepimosezu Nippon-koku-Kenpou日本国憲法: Dai第 3-shou章: Kokumin国民 no Kenri権利 oyobi Gimu義務 (10-15) Dai第 10-jou条: Nippon-Kokumin日本国民 taru Youken要件 wa, Houritsu…

Nippon-koku Kenpou: Dai 2-shou (9)

(2019/01/29) Nipponkoku Kenpou: Dai 2-shou (9) - Roomaji Blog Wepimosezu Nippon-koku-Kenpou日本国憲法: Dai第 2-shou章: Sensou戦争 no Houki放棄 (9) Dai第 9-jou条: Nippon-Kokumin日本国民 wa, Seigi正義 to Chitsujo秩序 wo Kichou基調 to suru Ko…

Nippon-koku Kenpou: Dai 1-shou (6-8)

(2019/01/29) Nipponkoku Kenpou: Dai 1-shou (6-8) - Roomaji Blog Wepimosezu Nippon-koku-Kenpou日本国憲法: Dai第 1-shou章: Tennou天皇 (6-8) Dai第 6-jou条: Tennou天皇 wa, Kokkai国会 no Shimei指名 ni motozuite, Naikaku-Souri-Daijin内閣総理大臣…

Nippon-koku Kenpou: Dai 1-shou (1-5)

(2019/01/22) Nipponkoku Kenpou: Dai 1-shou (1-5) - Roomaji Blog Wepimosezu Nippon-koku-Kenpou日本国憲法: Dai第 1-shou章: Tennou天皇 (1-5) Dai第 1-jou条: Tennou天皇 wa, Nippon-koku日本国 no Shouchou象徴 de ari Nippon-Kokumin-Tougou日本国民…

Nippon-koku Kenpou: Zenbun

(2019/01/22) Nipponkoku Kenpou Nipponkoku Kenpou: Zenbun - Roomaji Blog Wepimosezu Nippon-koku日本国 Kenpou憲法: Zenbun前文 Nippon-Kokumin日本国民 wa, Seitou正当 ni Senkyo選挙 sareta Kokkai国会 ni okeru Daihyou-sha代表者 wo tsuu通-jite Kou…

Koushitsu Tenpan: Fusoku

(2018/11/17) Fusoku 1: Kono Houritsu wa, Nippon-koku Kenpou Shikou no hi (Shouwa 22-nen 5-gatsu 3-nichi) kara, kore wo Shikou suru. 2: Genzai no Kouzoku wa, kono Houritsu ni yoru Kouzoku to shi, Dai 6-jou no Kitei no Tekiyou ni tsuite wa, …

Koushitsu Tenpan: Dai 5-shou (36-37)

(2018/11/17) Dai 5-shou: Koushitsu-Kaigi (36-37) Dai 36-jou: Giin wa, Jibun no Rigai ni Tokubetsu no Kankei no aru Giji ni wa, Sanqyo suru koto ga dekinai. Dai 37-jou: Koushitsu-Kaigi wa, kono Houritsu oyobi Ta no Houritsu ni motozuku Keng…

Koushitsu Tenpan: Dai 5-shou (31-35)

(2018/11/17) Dai 5-shou: Koushitsu-Kaigi (31-35) Dai 31-jou: Dai 28-jou oyobi Zenjou ni oite, Shuugiin no Gichou, Fuku-Giin mata wa Giin to aru no wa, Shuugiin ga Kaisan sareta toki wa, Kounin-sha no sadamaru made wa, ono-ono Kaisan no Sai…

Koushitsu Tenpan: Dai 5-shou (28-30)

(2018/11/17) Dai 5-shou: Koushitsu-Kaigi (28-30) Dai 28-jou: Koushitsu-Kaigi wa, Giin 10-nin de kore wo Sosiki suru. 2: Giin wa, Kouzoku 2-nin, Shuugiin oyobi Sangiin no Gichou oyobi Fuku-Gichou, Naikaku-Souri-Daijin, Kunai-chou no Chou na…

Koushitsu Tenpan: Dai 4-shou (22-27)

(2018/11/17) Dai 4-shou: Seinen, Keishou, Sokui no Rei, Taisou no Rei, Koutou-fu oyobi Ryoubo (22-27) Dai 22-jou: Tennou, Koutaishi oyobi Koutaison no Seinen wa, 18-nen to suru. Dai 23-jou: Tennou, Kougou, Tai-Koutaigou oyobi Koutaigou no …

Koushitsu Tenpan: Dai 3-shou (16-21)

(2018/11/17) Dai 3-shou: Sesshou (16-21) Dai 16-jou: Tennou ga Seinen ni taq-shinai toki wa, Sesshou wo oku. 2: Tennou ga, Seishin moshiku wa Shintai no Juukan mata wa Juudai na Jiko ni yori, Kokuji ni kan-suru Koui wo mizukara suru koto g…

Koushitsu Tenpan: Dai 2-shou (11-15)

(2018/10/14) Dai 2-shou: Kouzoku (11-15) Dai 11-jou: Nenrei 15-nen Ijou no Nai-Shinnou, Ou oyobi Joou wa, sono Ishi ni motozuki, Koushitsu-Kaigi no Gi ni yori, Kouzoku no mibun wo hanareru. 2: Sinnou (Koutaishi oyobi Koutaison wo nozoku.),…

Koushitsu Tenpan: Dai 2-shou (5-10)

(2018/09/01) Dai 2-shou: Kouzoku (5-10) Dai 5-jou: Kougou, Tai-Koutaigou, Koutaigou, Shinnou, Sinnou-hi, Ou, Ouhi oyobi Joou wo Kouzoku to suru. Dai 6-jou: Chakushutsu no Koushi oyobi Chakunan-kei-Chakushutsu no Kouson wa, otoko wo Sinnou,…

Koushitsu Tenpan: Dai 1-shou (1-4)

(2018/09/01) Koushitsu Tenpan Dai 1-shou: Koui Keishou (1-4) Dai 1-jou: Koui wa, Koutou ni zoku-suru Dankei no Danshi ga, kore wo Keishou suru. Dai 2-jou: Koui wa, hidari no Junjo ni yori, Kouzoku ni, kore wo tsutaeru. (1) Kou-Choushi (2) …

Nipponkoku Kenpou: Dai 11-shou (100-103)

(2018/08/30) Dai 11-shou: Hosoku (100-103) Dai 100-jou: Kono Kenpou wa, Koufu no hi kara Kisan shite 6-ka-getsu wo Keika shita hi kara, kore wo Shikou suru. 2: Kono Kenpou wo Shikou suru tame ni Hitsuyou na Houritsu no Seitei, Sangiin-Giin…

Nipponkoku Kenpou: Dai 10-shou (97-99)

(2018/08/30) Dai 10-shou: Saikou-Houki (97-99) Dai 97-jou: Kono Kenpou ga Nippon-Kokumin ni Hoshou suru Kihon-teki-Jinken wa, Jinrui no Tanen ni wataru Jiyuu-Kakutoku no Doryoku no Seika de atte, korera no Kenri wa, Kako ikuta no Shiren ni…

Nipponkoku Kenpou: Dai 9-shou (96)

(2018/08/30) Dai 9-shou: Kaisei (96) Dai 96-jou: Kono Kenpou no Kaisei wa, Kaku-Giin no Sou-Giin no 3-bun no 2 Ijou no Sansei de, Kokkai ga, kore wo Hatsugi shi, Kokumin ni Teian shite sono Shounin wo henakereba naranai. Kono Shounin ni wa…

Nipponkoku Kenpou: Dai 8-shou (92-95)

(2018/08/30) Dai 8-shou: Chihou-Jichi (92-95) Dai 92-jou: Chihou-Koukyou-Dantai no Soshiki oyobi Unqei ni kan-suru Jikou wa, Chihou-Jichi no Honshi ni motozuite, Houritsu de kore wo sadameru. Dai 93-jou: Chihou-Koukyou-Dantai ni wa, Hourit…

Nipponkoku Kenpou: Dai 7-shou (86-91)

(2018/08/14) Dai 7-shou: Zaisei (86-91) Dai 86-jou: Naikaku wa, Mai-Kaikei-Nendo no Yosan wo Sakusei shi, Kokkai ni Teishutsu shite, sono Shingi wo uke Giketsu wo henakereba naranai. Dai 87-jou: Yoken shigatai Yosan no Fusoku ni ateru tame…

Nipponkoku Kenpou: Dai 7-shou (83-85)

(2018/08/14) Dai 7-shou: Zaisei (83-85) Dai 83-jou: Kuni no Zaisei wo Shori suru Kengen wa, Kokka no Giketsu ni motozuite, kore wo Koushi shinakereba naranai. Dai 84-jou: Arata ni Sozei wo ka-shi, mata wa Genkou no Sozei wo Henkou suru ni …