Kakiutsushi

Nippon-koku Kenpou: Dai 1-shou (1-5)

(2019/01/22) Nipponkoku Kenpou: Dai 1-shou (1-5) - Roomaji Blog Wepimosezu Nippon-koku-Kenpou日本国憲法: Dai第 1-shou章: Tennou天皇 (1-5) Dai第 1-jou条: Tennou天皇 wa, Nippon-koku日本国 no Shouchou象徴 de ari Nippon-Kokumin-Tougou日本国民…

Nippon-koku Kenpou: Zenbun

(2019/01/22) Nipponkoku Kenpou Nipponkoku Kenpou: Zenbun - Roomaji Blog Wepimosezu Nippon-koku日本国 Kenpou憲法: Zenbun前文 Nippon-Kokumin日本国民 wa, Seitou正当 ni Senkyo選挙 sareta Kokkai国会 ni okeru Daihyou-sha代表者 wo tsuu通-jite Kou…

Koushitsu Tenpan: Fusoku

(2018/11/17) Fusoku 1: Kono Houritsu wa, Nippon-koku Kenpou Shikou no hi (Shouwa 22-nen 5-gatsu 3-nichi) kara, kore wo Shikou suru. 2: Genzai no Kouzoku wa, kono Houritsu ni yoru Kouzoku to shi, Dai 6-jou no Kitei no Tekiyou ni tsuite wa, …

Koushitsu Tenpan: Dai 5-shou (36-37)

(2018/11/17) Dai 5-shou: Koushitsu-Kaigi (36-37) Dai 36-jou: Giin wa, Jibun no Rigai ni Tokubetsu no Kankei no aru Giji ni wa, Sanqyo suru koto ga dekinai. Dai 37-jou: Koushitsu-Kaigi wa, kono Houritsu oyobi Ta no Houritsu ni motozuku Keng…

Koushitsu Tenpan: Dai 5-shou (31-35)

(2018/11/17) Dai 5-shou: Koushitsu-Kaigi (31-35) Dai 31-jou: Dai 28-jou oyobi Zenjou ni oite, Shuugiin no Gichou, Fuku-Giin mata wa Giin to aru no wa, Shuugiin ga Kaisan sareta toki wa, Kounin-sha no sadamaru made wa, ono-ono Kaisan no Sai…

Koushitsu Tenpan: Dai 5-shou (28-30)

(2018/11/17) Dai 5-shou: Koushitsu-Kaigi (28-30) Dai 28-jou: Koushitsu-Kaigi wa, Giin 10-nin de kore wo Sosiki suru. 2: Giin wa, Kouzoku 2-nin, Shuugiin oyobi Sangiin no Gichou oyobi Fuku-Gichou, Naikaku-Souri-Daijin, Kunai-chou no Chou na…

Koushitsu Tenpan: Dai 4-shou (22-27)

(2018/11/17) Dai 4-shou: Seinen, Keishou, Sokui no Rei, Taisou no Rei, Koutou-fu oyobi Ryoubo (22-27) Dai 22-jou: Tennou, Koutaishi oyobi Koutaison no Seinen wa, 18-nen to suru. Dai 23-jou: Tennou, Kougou, Tai-Koutaigou oyobi Koutaigou no …

Koushitsu Tenpan: Dai 3-shou (16-21)

(2018/11/17) Dai 3-shou: Sesshou (16-21) Dai 16-jou: Tennou ga Seinen ni taq-shinai toki wa, Sesshou wo oku. 2: Tennou ga, Seishin moshiku wa Shintai no Juukan mata wa Juudai na Jiko ni yori, Kokuji ni kan-suru Koui wo mizukara suru koto g…

Koushitsu Tenpan: Dai 2-shou (11-15)

(2018/10/14) Dai 2-shou: Kouzoku (11-15) Dai 11-jou: Nenrei 15-nen Ijou no Nai-Shinnou, Ou oyobi Joou wa, sono Ishi ni motozuki, Koushitsu-Kaigi no Gi ni yori, Kouzoku no mibun wo hanareru. 2: Sinnou (Koutaishi oyobi Koutaison wo nozoku.),…

Koushitsu Tenpan: Dai 2-shou (5-10)

(2018/09/01) Dai 2-shou: Kouzoku (5-10) Dai 5-jou: Kougou, Tai-Koutaigou, Koutaigou, Shinnou, Sinnou-hi, Ou, Ouhi oyobi Joou wo Kouzoku to suru. Dai 6-jou: Chakushutsu no Koushi oyobi Chakunan-kei-Chakushutsu no Kouson wa, otoko wo Sinnou,…

Koushitsu Tenpan: Dai 1-shou (1-4)

(2018/09/01) Koushitsu Tenpan Dai 1-shou: Koui Keishou (1-4) Dai 1-jou: Koui wa, Koutou ni zoku-suru Dankei no Danshi ga, kore wo Keishou suru. Dai 2-jou: Koui wa, hidari no Junjo ni yori, Kouzoku ni, kore wo tsutaeru. (1) Kou-Choushi (2) …

Nipponkoku Kenpou: Dai 11-shou (100-103)

(2018/08/30) Dai 11-shou: Hosoku (100-103) Dai 100-jou: Kono Kenpou wa, Koufu no hi kara Kisan shite 6-ka-getsu wo Keika shita hi kara, kore wo Shikou suru. 2: Kono Kenpou wo Shikou suru tame ni Hitsuyou na Houritsu no Seitei, Sangiin-Giin…

Nipponkoku Kenpou: Dai 10-shou (97-99)

(2018/08/30) Dai 10-shou: Saikou-Houki (97-99) Dai 97-jou: Kono Kenpou ga Nippon-Kokumin ni Hoshou suru Kihon-teki-Jinken wa, Jinrui no Tanen ni wataru Jiyuu-Kakutoku no Doryoku no Seika de atte, korera no Kenri wa, Kako ikuta no Shiren ni…

Nipponkoku Kenpou: Dai 9-shou (96)

(2018/08/30) Dai 9-shou: Kaisei (96) Dai 96-jou: Kono Kenpou no Kaisei wa, Kaku-Giin no Sou-Giin no 3-bun no 2 Ijou no Sansei de, Kokkai ga, kore wo Hatsugi shi, Kokumin ni Teian shite sono Shounin wo henakereba naranai. Kono Shounin ni wa…

Nipponkoku Kenpou: Dai 8-shou (92-95)

(2018/08/30) Dai 8-shou: Chihou-Jichi (92-95) Dai 92-jou: Chihou-Koukyou-Dantai no Soshiki oyobi Unqei ni kan-suru Jikou wa, Chihou-Jichi no Honshi ni motozuite, Houritsu de kore wo sadameru. Dai 93-jou: Chihou-Koukyou-Dantai ni wa, Hourit…

Nipponkoku Kenpou: Dai 7-shou (86-91)

(2018/08/14) Dai 7-shou: Zaisei (86-91) Dai 86-jou: Naikaku wa, Mai-Kaikei-Nendo no Yosan wo Sakusei shi, Kokkai ni Teishutsu shite, sono Shingi wo uke Giketsu wo henakereba naranai. Dai 87-jou: Yoken shigatai Yosan no Fusoku ni ateru tame…

Nipponkoku Kenpou: Dai 7-shou (83-85)

(2018/08/14) Dai 7-shou: Zaisei (83-85) Dai 83-jou: Kuni no Zaisei wo Shori suru Kengen wa, Kokka no Giketsu ni motozuite, kore wo Koushi shinakereba naranai. Dai 84-jou: Arata ni Sozei wo ka-shi, mata wa Genkou no Sozei wo Henkou suru ni …

Nipponkoku Kenpou: Dai 6-shou (81-82)

(2018/08/14) Dai 6-shou: Shihou (81-82) Dai 81-jou: Saikou-Saiban-sho wa, Issai no Houritsu, Meirei, Kisoku mata wa Shobun ga Kenpou ni Tekigou suru ka shinai ka wo Kettei suru Kengen wo yuu-suru Shuushin-Saiban-sho de aru. Dai 82-jou: Sai…

Nipponkoku Kenpou: Dai 6-shou (76-80)

(2018/08/14) Dai 6-shou: Shihou (76-80) Dai 76-jou: Subete Shihou-ken wa, Saikou-Saiban-sho oyobi Houritsu no sadameru tokoro ni yori Setchi suru Kakyuu-Saiban-sho ni zoku-suru. 2: Tokubetsu-Saiban-sho wa, kore wo Setchi suru koto ga dekin…

Nipponkoku Kenpou: Dai 5-shou (71-75)

(2018/08/05) Dai 5-shou: Naikaku (71-75) Dai 71-jou: Zen 2-jou no baai ni wa, Naikaku wa, arata ni Naikaku-Souri-Daijin ga Ninmei sareru made hiki-tsuzuki sono Shokumu wo okonau. Dai 72-jou: Naikaku-Souri-Daijin wa, Naikaku wo Daihyou shit…

Nipponkoku Kenpou: Dai 5-shou (65-70)

(2018/08/05) Dai 5-shou: Naikaku (65-70) Dai 65-jou: Gyousei-ken wa, Naikaku ni zoku-suru. Dai 66-jou: Naikaku wa, Houritsu no sadameru tokoro ni yori, sono Shuchou taru Naikaku-Souri-Daijin oyobi sono Ta no Kokumu-Daijin de kore wo Soshik…

Nipponkoku Kenpou: Dai 4-shou (61-64)

(2018/08/05) Dai 4-shou: Kokkai (61-64) Dai 61-jou: Jouyaku no Teiketsu ni Hitsuyou na Kokkai no Shounin ni tsuite wa, Zenjou Dai 2-kou no Kitei wo Junqyou suru. Dai 62-jou: Ryougiin wa, onoqono Kokusei ni kan-suru Chousa wo okonai, kore n…

Nipponkoku Kenpou: Dai 4-shou (56-60)

(2018/08/05) Dai 4-shou: Kokkai (56-60) Dai 56-jou: Ryougiin wa, onoqono sono Sou-Giin no 3-bun no 1 Ijou no Shusseki ga nakereba, Giji wo hiraki, Giketsu suru koto ga dekinai. 2: Ryougiin no Giji wa, kono Kenpou ni Tokubetsu no sadame no …

Nipponkoku Kenpou: Dai 4-shou (51-55)

(2018/08/05) Dai 4-shou: Kokkai (51-55) Dai 51-jou: Ryougiin no Giin wa, Giin de okonatta Enzetsu, Touron mata wa Hyouketsu ni tsuite, Ingai de Sekinin wo towarenai. Dai 52-jou: Kokkai no Joukai wa, Maitoshi Ikkai kore wo Shoushuu suru. Da…

Nipponkoku Kenpou: Dai 4-shou (46-50)

Dai 4-shou: Kokkai (46-50) Dai 46-jou: Sangiin-Giin no Ninki wa, 6-nen to shi, 3-nen goto ni Giin no Hansuu wo Kaisen suru. Dai 47-jou: Senkyo-ku, Touhyou no Houhou sono Ta Ryougiin no Giin no Senkyo ni kan-suru Jikou wa, Houritsu de kore …

Nipponkoku Kenpou: Dai 4-Shou (41-45)

Dai 4-Shou: Kokkai (41-45) Dai 41-Jou: Kokkai wa, Kokken no Saikou-Kikan de atte, kuni no Yuiitsu no Rippou-Kikan de aru. Dai 42-Jou: Kokkai wa, Shuugiin oyobi Sangiin de kore wo Kousei suru. Dai 43-Jou: Ryougiin wa, Zen-Kokumin wo Daihyou…

Nipponkoku Kenpou: Dai 3-Shou (36-40)

Dai 3-Shou: Kokumin no Kenri oyobi Gimu (36-40) Dai 36-Jou: Koumuin ni yoru Goumon oyobi Zangyaku na Keibatsu wa, Zettai ni kore wo Kin-zuru. Dai 37-Jou: Subte Keiji-jiken ni oite wa, Hikokunin wa, Kouhei na Saibansho no Jinsoku na Koukai-…

Nipponkoku Kenpou: Dai 3-Shou (31-35)

Dai 3-Shou: Kokumin no Kenri oyobi Gimu (31-35) Dai 31-Jou: Nanpito mo, Houritsu no sadameru tetsuzuki ni yoranakereba, sono Seimei moshiku wa Jiyuu wo ubaware, mata wa sono Ta no Keibatsu wo Ka-serarenai. Dai 32-Jou: Nanpito mo, Saibansho…

Nipponkoku Kenpou: Dai 3-Shou (26-30)

Dai 3-Shou: Kokumin no Kenri oyobi Gimu (26-30) Dai 26-Jou: Subete Kokumin wa, Houritsu no sadameru tokoro ni yori, sono Nouryoku ni Ou-jite, hitoshiku Kyouiku wo ukeru Kenri wo Yuu-suru. 2: Subete Kokumin wa, Houritsu no sadameru tokoro n…

Nipponkoku Kenpou: Dai 3-Shou (21-25)

Dai 3-Shou: Kokumin no Kenri oyobi Gimu (21-25) Dai 21-Jou: Shuukai, Kessha oyobi Genron, Shuppan sono Ta Issai no Hyougen no Jiyuu wa, kore wo Hoshou suru. 2: Kenqetsu wa, kore wo shite wa naranai. Tsuushin no Himitsu wa, kore wo okashite…